На вниманието на земеделските производители и търговците на продукти за растителна защита!

11/01/2010

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И
ТЪРГОВЦИТЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА !
 
 

При изършени проверки от инспекторите от РСРЗ в обектите за търговия с продукти за растителна защита са взети проби за установяване на съответствие с показателите одобрени при разрешаването на продуктите. Вземането и анализирането на пробите е част от контролната дейност на НСРЗ, с цел установяване годността на наличните в търговската мрежа ПРЗ.

Анализът  на пробите се извършва в Централна  лаборатория за химични изпитвания и контрол, гр.София. Становището за установяване на съответствието на продукта за растителна защита се издава от Института за защита на растенията, гр.Костинброд, секция "Токсикология".

През  месец декември 2009 г. в НСРЗ са получени  резултати от анализа на няколко продукта, показващи несъответствие на показателите, одобрени при тяхното разрешаване:

1. Би 58 - партиден № 37 М90226-01, опаковки от 50 мл, дата на производство 02.2009г. Пробата е взета при извършване на инспекция на селскостопанска аптека на фирма ЕТ "Ненов и Ненов - Николай Ненов" в гр. Ботевград.

2. Дитан М 45 - партиден № VC2388R33, опаковки от 100 г, дата на производство 03.2008г. Пробата е взета при извършване на инспекция на селскостопанска аптека на фирма ЕТ "Тера 95" в гр. Харманли.

Наличните количества от посочените по-горе ПРЗ  са запечатани и иззети от обектите. Разпоредени са проверки в цеховете, в които тези продукти са преопаковани. 

3. Дитан ДГ - партиден № VK0788R282, опаковки от 100 г, дата на производство 05.2006 г. Пробата е взета при извършване на инспекция на селскостопанска аптека на фирма ЕТ "Симов - Дентал - Лукс - М.Симова" в гр. Попово.

4. Суперсект 10 ЕК - партиден  № 8020315/1, опаковки  от 20 мл, дата  на  производство 02.2008 г.  Пробата е взета при извършване  на инспекция на селскостопанска  аптека на фирма ЕТ "Добруджа - Йорданка Вълчинова" в гр. Враца. Резултатите от изпитването  на продукта показват липса  на активното вещество циперметрин. 

5. Раксил С 060 ФС - партиден № 70194601, опаковки от 100 мл, дата на производство 07.2008 г. Пробата е взета при извършване на инспекция на селскостопанска аптека на фирма ЕТ "Агроплант - Ст. Ефремов" в гр.Главиница, област Силистра. 

За  последните три продукта е разпоредено запечатването и изземването им от обектите, където се предлагат за продажба. За продукта Суперсект 10 ЕК е разпоредена съвместна проверка с представители на МВР, с цел установяване произхода на разфасовките и предприемане на последващи действия.

Съгласно  чл.18, ал.2 от Закона за защита на растенията, в селскостопанските аптеки и  складове е забранено предлагането на продукти за растителна защита, които  са негодни за употреба, в т.ч. продукти с променени физични и химични  свойства. За неспазване на посочената норма в Закона за защита на растенията, предвидените санкции ще бъдат наложени на нарушителите.