Проведено обучение на земеделски производители в РСРЗ - гр. София

09/12/2009

На  08-09.12.2009 г. в учебно - лабораторния камплекс на НСРЗ, бул."Н. Мушанов" № 120, РСРЗ София проведе обучение на земеделски производители за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ от втора категория, съгласно чл.26 от Наредба №104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Обучението откри директорът на РСРЗ-София, Лазар Чавдаров, който поздрави земеделските производители.

Презентациите баха поднесени от Татяна Величкова - нач. отдел " РЗ "и преминаха в три части:

  1. Законодателни изисквания в областта на използването на пестициди.
  2. Класификация на ПРЗ. Опасности и рискове свързани с употребата на ПРЗ.
  3. Поддържане на архив за всяко използване на пестициди.

В края на обучението бе проведен тест с  който всички земеделски производители се справиха.

РСРЗ  София, приканва земеделските производители, които нямат земеделско образование да участват в обученията, за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ втора категория. Продължава набирането на заявления за обучение на земеделските производители по тази тема.

Заинтересованите  могат да получат информация в  РСРЗ София,  бул."Н. Мушанов" №120, тел: 8 122 889; 8 122 875; 8 122 876; 8 122 877; E-mail: rsrz_sofia@hotmail.com