Проведено обучение на земеделски производители в Благоевградска област

08/12/2009

В периода 02-04.12.2009 г. отдел „Растителна защита" в РСРЗ гр.Благоевград, проведе курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита втора категория от земеделски производители, съгласно Закон за защита на растенията и чл.26 от Наредба №104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита

Обучението  се проведе в следните направления:

  1. Запознаване със структурата,организацията и дейността на НСРЗ в Р.България;
  2. Запознаване с ПРЗ.Класификация,свойства и приложение.Предимства,недостатъци и опасности свързани с тяхната употреба;
  3. Запознаване с вредителите по земеделските култури в Благоевградска област. Провеждане на прогноза, сигнализация и борба срещу тях;
  4. Запознаване с нови вредители по културите;
  5. Карантинни  вредители по картофите.Система  от мероприятия за контрол;
  6. Законодателни изисквания при приложение на пестицидите;
  7. Демонстративно представяне на предпазните мерки при работа с продуктите за растителна защита.

Обучени бяха 25 курсисти от АЕР Г.Делчев и Разлог, които в края обучението успешно положиха изпит под формата на  тест.