Информация за плътността на популациите на обикновената полевка и оценка размера на нападението в посеви с пшеница, ечемик и рапица към 30.11.2009 г.

08/12/2009

Състоянието на популациите на обикновената полевка потвърждава прогнозата за масово намножаване на неприятеля в Централната част на Дунавската равнина, Лудогорието, Северозападна България, Добруджа, Югоизточните части на страната и полетата в Западна България. Плътността в Северна България се очертава най-висока в централната част и относително по-ниска към северните и южните райони.

В ранните посеви с рапица, с добре развити растения и обилна листна маса, щетите значително намаляват, тъй като полевките се хранят с отделни листа и не унищожават целите растения.

Нанесените  щети в отделните полета варират в зависимост от плътността на неприятеля. Към момента те се изразяват в разреждане на посевите около колониите и са от 3 до 10-15%. Много по-съществени са щетите и бързо ще нарастват в посеви, в които полевката успее да презимува добре и през пролетта след м. април стартира с плътност над 4-5 кол/дка. В такива случаи щетите ще причинят до 30-50%, в силно нападнати посеви и до 80% понижение на добивите.

Съгласно «Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди», който е публикуван на интернет страницата на Национална служба за растителна защита, разрешените за употреба в Р България родентициди за борба срещу обикновената полевка са: Норат-П (активно вещество: бродифакум), Политанол (калциев фосфид), Родекил ПП (бромадиолон), Фостоксин пелети (алуминиев фосфид). В повечето от третираните посеви с есенници се наблюдава добър ефект от внесените примамки, затихване на вредоносността и възстановяване на растенията. Проведени са и некачествени третирания, в резултат на което числеността на полевката в някои посеви е все още висока и ще се наложи повторно третиране.

Към настоящия момент условията за развитието и намножаването на полевката са много благоприятни. Прогнозата за метеорологичните условия през м. декември също е благоприятна, размножителният период ще се удължи и числеността и вредоносната дейност ще продължат. Обстановката в момента може да се оцени, като предкаламитетна и при продължаване на благоприятните агрометеорологични условия през критичния за полевката зимен период, през следващата година следва да се очаква каламитетно намножаване.

В бюлетините на РСРЗ са дадени указания за редовни обследвания на посевите с пшеница, ечемик, рапица и люцерна и при установяване на плътност над ПИВ: 2 бр.акт.кол/дка, е необходимо незабавно третиране на нападнатите площи. Специалистите от РСРЗ са в непрекъснат контакт със земеделските производители и оказват методично съдействие при вземане на решения за борба и провеждане на растителнозащитните мероприятия.

Наблюденията  за развитието, намножаването и вредоносната дейност на неприятеля продължават.