На вниманието на Земеделски производители от регион Стара Загора, Сливен и Ямбол.

17/11/2009

При извършените обследвания  на  есенни посеви, люцерни и маслодайна рапица установихме разширяване на ареала на разпостранение и висока популационна плътност на обикновената полевка.  

При есенници след окопни култури/слънчоглед и царевица / отчитаме

  • за регион Стара Загора плътност от 5  до  8 активни колонии на дка.
  • за регион Сливен плътност от 4  до 5 активни колонии на дка.
  • за регион Ямбол плътност от 2  до  4 активни колонии на дка.

за  останалите есенници на повторки плътността в част от посевите достига 2 до 4 акт. колонии на дка за региони Сливен и  Стара Загора , за регион Ямбол от 1 до 2 акт. колонии на дка.  

  Плътността на полевката в площи със стари люцерни достига 5 до 7 активни колонии на дка за регион Сливен и Ямбол и от 10 до 12 активни колонии на дка за регион Стара Загора, при маслодайна рапица - в отделни площи плътността е от 3 до 5 активни колонии на дка. 

И в трите региона  започна извеждане на химическа борба чрез прилагане на готови отровни примамки. 

Високата  популационна плътност на този неприятел  изисква ежеседмично да се обследват културите и при необходимост да се пристъпи към извеждане на борба с разрешените родентициди. 

При използване на готови отровни примамки задължително е те да се поставят в  обитаемите ходове на неприятеля, с цел опазване на околната среда от замърсяване и на полезния дивеч и птиците от отравяне.