НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

25/06/2008

Съгласно чл.26 от Наредба №104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита Ви уведомяваме, че е утвърдена Учебна програма за професионална подготовка за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита - втора категория  от земеделски производители. 

Обучението ще започне от началото на месец юли 2008г. и целите му са:

Запознаване със законодателството свързано с изискванията в областта на използването на пестицидите, класификацията им според вида на формулацията, основните правила за безопасно прилагане и безопасни условия на труд при работа с тях. 

Необходими документи, които се подават в РСРЗ-Плевен и отдел Ловеч:

  1. Молба по образец.
  2. Две снимки 2/3см.
  3. Копие от документ за внесена такса.
  4. Копие от документ за завършено образование. 

Таксата за целия курс на обучение (14 лекционни часа) и издаване на документ за правоспособност за употреба на ПРЗ е 60 лв.

Фирми, бюджетни организации и еднолични търговци внасят сумата в Уни Кредит Булбанк АД, клон Калоян по банкова сметка BG97UNCR76303400002045 BIC UNCRBGSF - до края на м.юли 2008г.

Физическите лица заплащат таксата в РСРЗ-Плевен и отдел Ловеч. 

На преминалите успешно курса,  ще бъде издадено удостоверение от Института за защита на растенията - гр.Костинброд.  
 

За информация и образец на молба за курса:

РСРЗ-Плевен, ул."В.Левски"№1, ет.13,  тел: 064/800 717
Е-mail: rz_pleven@abv.bg