КОНФЕРЕНЦИЯ „НЕЛЕГАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”

10/11/2009

На 28-ми октомври 2009 г. в столичния хотел „Хилтън" се проведе конференция на тема „Нелегални продукти за растителна защита". Организатор на форума е Асоциация Растителнозащитна индустрия България (АРИБ) в партньорство с НСРЗ, Националната асоциация на зърнопроизводителите и асоциацията на земеделските производители в България и със специалното участие на Европейската асоциация за растителна защита (ЕСРА). Участие взеха и представители от Министерство на земеделието и храните, Агенция „Митници", Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Комисии за защита от конкуренцията и на потребителите, представители на медиите.

Ваня  Горчева, председател на АРИБ приветства участниците в конференцията и информира за стартиралата през месец март на настоящата година програма на асоциацията, за борба с вноса, разпространението, транзита и употребата на нелегални ПРЗ в България. Отварянето на границите в рамките на Европейския Съюз, както и факта, че страната ни е външна граница на Общността, е предпоставка за непрекъснато нарастване на проблема. Неоходимо е своевременно обединяване усилията на индустрията, контролните органи и земеделските производители, както и засилване вниманието на политиците и на цялото общество към тази силно чувствителна тема. 

Генералният директор на НСРЗ поднесе  поздравленията си към  присъстващите, като акцентира на доброто взаимодействие между службата и Агенция „Митници", МВР, Комисията за защита на потребителите и заяви готовност за подобряване на диалога с индустрията, както при осъществяване на официалния контрол, така и при промяна на законодателството, касаещо продуктите за  растителна защита и по-ефективната борба с нелегалните ПРЗ.

Роки  Рол, председател на работната група „Нелегални продукти за растителна защита към ЕСРА потвърди, че проблемът е световен и на европейския пазар е с трайни тенденции. Проучванията показват, че 7-10% от легалния пазар в ЕС е жертва на разпространението на нелегални ПРЗ. Фалшифицираните продукти и нелегалната търговия варира в зависимост от пазара: усъвършенствани фалшификати - продукти, с много добре подправени опаковки, етикет и съдържание, които са твърде трудно различими от оригиналните продукти; нискокачествени фалшификати и копия - без етикет или с елементарен на вид етикет, с ниска или различна концентрация на активно вещество или с липса на такова; нелегален внос - продукти, които са регистрирани и се продават легално в други части на света, но са несъвместими с eвропейските култури и климат и неприложими за Европа; злоупотреби с паралелна търговия - легални паралелно търгувани продукти, са заменени с нелегални продукти. В Европа работят организирани международни криминални мрежи занимаващи се с нелегален бизнес на фалшиви ПРЗ, повечето от които се произвеждат и внасят от Китай, Латинска Америка, Украйна, Русия и др.

Фалшивите ПРЗ е възможно да съдържат непознати и неизпитани токсични примеси и съставки, остатъчни количества от които могат сериозно да увредят земеделските култури, съществено да намалят  реколтата, да преминат в продукцията и храната, да изложат на риск здравето на потребителите, както и здравето на фермерите, които третират с такива продукти. Зачестилата им употреба може да доведе до замърсяване на почвата и водите, което да е пагубно за следващите култури и да окаже въздействие върху водните организми. Фермерите, които употребяват нелегални ПРЗ рискуват да не реализарат продукцията си към производителите на храни и фуражи, да не получат субсидии, застрашаване на доходите и репутацията им. Нелегалната търговия влияе негативно на растителнозащитната индустрия, чрез намаляване на продажбите, посегателства върху патентите и търговските марки, нарушаване на Закона за защита на данните, накърняване имиджа на продуктите и индустрията, вмешателство в правилата за конкуренция.

В някои от европейските страни -  Испания, Италия, Гърция, Полша и др. са постигнати успехи в борбата с нелегалните ПРЗ. Анна Тулейа, мениджър проекти в Полската асоциация за растителна защита, презентира успешната кампания за борба с нелегалните ПРЗ в нейната страна, която е в ход от 2006 г. и вече дава положителни резултати. Този проблем е придобил обществено измерение. Отговорното участие в кампанията вземат държавните контролни органи, производителите, търговците, фермерите и медиите. Предприети са законодателни инициативи, като вноса и разпространението на нелегални ПРЗ се криминализират. Има задържани и осъдени лица и се отчита спад на незаконосъобразните действия. Осъществено е много добро сътрудничество между правоприлагащите органи и гранична полиция. "Горещи" телефони за сигнали, са на разположение на всички полски граждани. Създадена е по-голяма информираност сред търговците и фермерите. Провеждат се семинари за обучения на митническите служители. Борбата срещу този нарастващ проблем спешно трябва да се засили в европейските страни и изисква повишено политическо внимание, човешки и финансови ресурси, непрекъснат обмен на информация. Отговорните и засегнати страни трябва да се обединят, като се използа помощта на международни и европейски организации.

Дискусията  между участниците във форума протече в добър дух. Всяка от страните пое конкретен ангажимент в организиране на борбата срещу вноса и разпространението на нелегални ПРЗ в България.

Експерти от НСРЗ представиха резултатите от дейността на администрацията, свързана със контрола на пазара и употребата на ПРЗ. Предстои актуализация на инструкцията за взаимодествие между НСРЗ и Агенция „Митници", за по-ефективен контрол при вноса на ПРЗ. Работа за промяна в законодателството свързано с контрола на ПРЗ, в която да се включат и браншовите организации. Провеждане на работни срещи с представители на Агенция „Митници", МВР и АРИБ.

АРИБ посочи необходимостта проблема с фалшивите ПРЗ да се разпознае като такъв от институциите. Да се засили информираността сред търговците и земеделските производители, чрез разпространение на брошури, стартиране на безплатен телефон за сигнали за нарушения в търговията и употребата на нелегални ПРЗ, който е включен във видеоклип, провеждане на технически срещи. Всяко представителсто на фирмите-вносителки да предоставя актуална информация в НСРЗ за внасяните ПРЗ. Участие в интернационална среща с контролните служби от съседните страни и обмяна на опит в борбата с нелегалния внос на ПРЗ.

Представителите на МВР дадоха ясни сигнали за готовността им активно да участват в борбата срещу опасността от нелегалните ПРЗ. Лобиране от индустрията в парламента, това деяние да се включи в наказателния закон. Необходимост от информираност за представителите на реда, за фирмите притежаващи разрешение издадено от НСРЗ, за търговска дейност с ПРЗ.

Агенция „Митници" също потвърди желанието  си за диалогичност с останалите контролни  служби и с индустрията, за постигане на добри резултати в борбата с вноса на нелегални ПРЗ.

Асоциациите на земеделските производители и на зърнопроизводителите в България, заявиха своята готовност за активно взаимодействие с контролните органи, работа за повишаване съзнанието на фермерите, относно риска от използването на фалшиви продукти, съобщаване на съответните органи за нелегални търговци/ дистрибутори. Земеделските производители са преки потребители на ПРЗ и са на ясно със своите задължения разписани в националното законодателство, за да реализират конкурентна продукция и да се възползват успешно от европейските субсидии.