На вниманието на земеделските производители и търговците на продукти за растителна защита!

04/11/2009

I. Предлагане за продажба на продукти за растителна защита с несъответствие в етикетирането, в селскостопански аптеки на територията на област Хасково.

При извършени проверки от инспекторите от Регионална служба за растителна защита Хасково на селскостопански аптеки в областта, беше установено предлагане за продажба на продукти за растителна защита с несъответствие в етикетирането. В агроаптеки в с. Ябълково и с. Радиево на фирма ЕТ "Напредък-Николай Борисов", гр.Хасково, се предлагатпродуктите Афалон 45 СК в опаковки от 100 мл и Децис 2.5 ЕК в опаковки от 50 мл, в нарушение на изискванията на Наредбата за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита - с етикети без посочени партиден номер, име на фирмата преопаковала продуктите и дата на  производство. От продукта Афалон 45 СК е взета проба и изпратена за анализ в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол, гр.София. Резултатите от анализа показаха, че образецът предоставен за изпитване, не съответства на показателите, одобрени при разрешаването на продукта.

Наличните количества от посочените продукти с несъответствие в етикетирането и на показателите одобрени при разрешаването, са иззети от обектите на фирма ЕТ "Напредък - Николай Борисов", гр.Хасково.   

Съгласно  чл.13, т.5 от Наредба №104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, във връзка с чл.23в от Закона за защита на растенията, в селскостопанските аптеки и складове е забранено предлагането на продукти за растителна защита, които не са етикетирани съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита. За нарушение на посочената норма, в Закона за защита на растенията е предвидена Административнонаказателна разпоредба.  

II. Внос на неразрешени продукти за растителна защита от Турция и нерегламентираната им употреба от земеделски производители. 

На  ГКПП Капитан Андреево фитосанитарни инспектори от РСРЗ Хасково съвместно с митнически инспектори, спряха от внос и конфискуваха количества неразрешени продукти за растителна защита, на основание чл.13 от Инструкцията за взаимодействие между Агенция „Митници" и НСРЗ, за повишаване ефективността на граничния контрол и за прилагане мерките за надзор на пазара.

Продуктите  са с произход Турция, в малки опаковки, с етикети на турски език, превозвани в лични автомобили и бусове и предназначени за директна употреба от земеделски производители. Забранени са за употреба в Р България и в Европейската общност.

Съгласно  чл. 14 ал. 1 от Закона за защита на растенията, продуктите за растителна защита се предлагат на пазара и се употребяват, когато са разрешени със заповед на министъра на земеделието и храните. Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗЗР, продуктите за растителна защита се предлагат на пазара с етикети на български език.

За  извеждане на борбата с вредителите  по земеделските култури да се прилагат само разрешени за употреба в Р България продукти за растителна защита при съответната култура, вредител и регистрираната доза.

Закупуването  на продукти за растителна защита трябва да става само от търговски фирми, получили разрешение от Национална служба за растителна защита за търговия с ПРЗ.