На вниманието на земеделските производители от област Русе!

19/10/2009

Във връзка с високата популационна плътност на полските мишки в люцерни и маслодайна рапица и опасността от нападение в поникващите есенници

РСРЗ Русе  предупреждава

Есенните обследвания  на мишевидните  гризачи показват устойчи-во покачване  на плътността и разширяване ареала им на разпространение.

Плътността на полевката в люцерните  е от 4 до 10 и над 10 активни колонии на декар, където е устойчивото местообитание на вида. В посевите с маслодайна рапица тя се движи от 2 до 7 колонии на декар.

В момента наблюдаваме поникване на посевите от есенници и начало на мигра-ция на мишевидните гризачи към тях. Очакваме масовото им разселване. 

Следете плътността на мишевидните гризачи и при достигане Праг на икономическа вредност - 2 броя активни колонии на декар, пристъпете към извеждане на борба с разрешените родентициди

Отровните примамки задължително се поставят в ходовете на неприятеля!

Полезна агротехническа мярка за вторично ограничаване плътността на гризачите е извършването на дълбока оран с цел разрушаване ходовете на неприятелите.

Вземете мерки за опазване на околната среда от замърсяване, полезния дивеч и птиците от отравяне! 

Ако не бъде изведена своевременна борба, бъдещата реколта от есенници, люцерна и маслодайна рапица  може да бъде компрометирана!