Участие на инспектори по фитосанитарен контрол от РСРЗ – Враца в регионално съвещание по лесозащита и в съвместни инспекции

20/10/2009

На 11.09.2009 год. в РДГ- гр.Берковица се проведе регионално съвещание по лесозащита.

Съвещанието бе организирано от Лесозащитна станция - София и ръководено от д-р ст.н.с. Янчо Найденов и гл.експерт инж. Вл. Владимиров.

Присъстваха инж. В. Иванов - Директор РДГ -  Берковица, инж. Гр. Киров - ст. експерт  по лесозащита  и охрана на горите  РДГ - Берковица и Зам. директори и отговорници по лесозащита на ОГС.

Н-к  отдел "ФСК" при РСРЗ - Враца - Н. Пиронкова напомни на присъстващите за сключеното споразумение между НСРЗ и ДАГ. Съвместно с гл. инспектор Л. Цоков изнесоха презентации на следните теми:

  • "Вредители при които се вземат извънредни мерки от ЕК".
  • "Нови карантинни вредители по горските видове"
  • "Борова нематода - основен карантинен вредител по иглолистните горските видове".

На 14.10.2009 год. инспектори от РСРЗ - Враца и отдел "РЗ и ФСК" - Монтана съвместно с инж. Вл. Владимиров извършиха обследване на иглолистни горски масиви и взеха проби съгласно Мониторинговата програма за наблюдение на борова нематода.