ДОКЛАД за състоянието на популациите на обикновената полевка в посевите с пшеница, ечемик, рапица и люцерна към 16.10.2009

16/10/2009

В периода 07-09 октомври 2009 г. ст.н.с. д-р Орлин Деков от ИЗР Костинброд, съвместно с инспектори от регионалните служби за растителна защита в гр.Плевен и гр.Разград, проведоха обследване на поникналите площи с есенници и посеви с рапица на територията на двете области, за оценка състоянието на популациите и размера на нападението от обикновена полевка. Установено е чувствително повишение на числеността на полевката в стърнища, ожънати слънчогледови и царевични полета, крайпътни ивици. В посевите сесенници, в посочените области е констатирана висока плътност от неприятеля. Отчетени са от 4 до 8 броя активни колонии на декар, което е над приетия праг на икономическа вредност (ПИВ: 2 бр.акт.кол/дка).

В останалите региони на страната, по данни на инспекторите от РСРЗ, се наблюдава вредоносна дейност от обикновена полевка с плътност от единични до 2-3 броя активни колонии на декар. По-висока плътност е регистрирана в областите Бургас, Добрич и Ямбол, където са отчетени до 5-6 бр.акт.кол./дка.

Особено силно е нападението от неприятеля в посевите с рапица. Във всички обследвани площи в областите Плевен и Разград, плътността на неприятеля е над прага на икономическа вредност (ПИВ: 2 бр.акт.кол/дка), като варира, в зависимост от конкретните условия, от 4-6 до 15-18 колонии на декар. В посеви с плътност над 10 кол/дка са унищожени над 50% от растенията. Рапицата е много чувствителна в началните фази от развитието си - след поникване до нарастване на листната маса и оформяне на силна розетка. Към настоящия момент растенията са все още дребни и полевките ги прегризват целите, като за денонощие една полевка унищожава 1-3 м2 посев, в зависимост от гъстотата му и масата на растенията. В ранните посеви с рапица растенията са добре развити, с обилна листна маса. Там щетите значително намаляват, тъй като полевките се хранят с отделни листа, а не унищожават целите растения.

По  данни на инспекторите от РСРЗ, в посевите с рапица в областите Варна, В.Търново, Видин, Монтана, Силистра, Сливен, Шумен и Ямбол е установена плътност от неприятеля до 2 брой акт.колонии/дка, в регионите на Добрич и Русе - до 2-5 бр.акт.кол/дка, в областите Враца и Пловдив - до 5-10 бр.акт.кол/дка.

Висока е плътността от обикновена полевка в посевите с люцерна в почти всички райони на страната. Най-висока плътност е отчетена в областите Плевен - до 18 бр.акт.кол./дка, Търговище - от 2 до 15 бр.акт.кол./дка и Разград - до 8-10 бр.акт.кол/дка. В областите Видин, Монтана, Ловеч и Пловдив плътността на неприятеля е от 2 до 8 бр.акт.кол./дка.

Тенденцията в развитието на обикновената полевка е масово намножаване в регионите на Централната част на Дунавската равнина, Лудогорието, Добруджа, Югоизточните части на страната и Полетата в Западна България. През втората половина на лятото и през есента се създадоха благоприятни климатични и трофични условия за развитие на популациите и полевката реагира с бързо намножаване. Условията и в момента са много благоприятни, размножителният период продължава и числеността и вредната дейност ще нарастват.

В бюлетините на НСРЗ и РСРЗ са дадени указания за редовни обследвания на посевите с пшеница, ечемик, рапица и люцерна и при установяване на плътност над ПИВ: 2 бр.акт.кол/дка, е необходимо незабавно третиране на нападнатите площи. Да се обърне особено на по-късно засятите посеви с рапица, които сега поникват или са във фаза 3-4-ти лист и височина 2-4 см.

Наблюденията  върху развитието и разпространението на обикновената полевка продължават.

За  информация на земеделските производители, с цел предприемане на своевременни мерки, Докладът е публикуван на интернет страницата на НСРЗ.