Проведено обучение по вирусология в ЦЛКР

30/09/2009

В ЦЛКР се проведе обучение по вирусология от 14.09.2009 до 18.09.2009, съгласно утвърдения план на Туининг лайт проект BG/07/IB/AG/01/TWL за „Подобряване на фитосанитарния контрол".

В обучението взеха участие лабораторни специалисти от ЦЛКР.

Курсът на обучение проведе г-жа Наташа Мехле от Националния институт по биология в град Любляна - Словения.

Бяха изработени лабораторни методи за идентификация чрез PCR и RLFP на карантинните Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV) и Apple proliferation group phytoplasma. Дискутирано беше бъдещото внедряване в лабораторията на Real-Time PCR за усъвършенстване на диагностичния процес при откриването на карантинните вредители, а също така бяха обсъдени и техническите параметри на оборудването и необходимите реагенти и китове за нормалната работа при лабораторната идентификация на вредителите.