На вниманието на земеделските производители от Шуменска област

13/10/2009

На  27.10.2009 г. от 10 ч. в офиса на Отдел Шумен /ул.„Цар Освободител" №99, ет.5/ започва курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория от земеделските производители, съгласно Закона за растителна защита и Наредба №104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Земеделските производители, които нямат необходимото образование /висше агрономическо или средно земеделско образование  - растениевъден профил/ могат  да използват ПРЗ от втора категория за употреба след като преминат този курс.

     Обучението  включва следните основни раздели:

  I. Запознаване  със законодателството, свързано с употребата на продукти за  растителна защита /ПРЗ/;

  II. Класификация  на продуктите за растителна  защита. Опасности и рискове свързани  с употребата на ПРЗ;

  III. Създаване  и поддържане на архив при прилагане на пестициди, съгласно нормативните изисквания.

  Курсът е платен - такса за заплащане - 60 лв, която трябва да се преведе по банков път:

  Банкова сметка - BG44UNCR96603169017727 
  Банка: Уникредит Булбанк АД 
  Зо ИЗР гр.Костинброд

 

    За  участие е необходимо да подадете в РСРЗ отдел Шумен следните документи:

 1. Заявление по образец /получава се от отдел Шумен/;
 2. Две снимки 2/3см;
 3. Копие от документ за внесена сума;
 4. Копие от документ за образование.

      Форма на обучение: Редовна   

 

      Всички завършили успешно обучението получават удостоверение за придобита правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория. 

      РСРЗ отдел Шумен продължава да набира кандидати за участие в курса. 

  За справки: тел. 054 / 832 120; 832 119; 832 678