Материал за подписан протокол за двустранно сътрудничество между НСРЗ и Главна дирекция по храните към Френското министерство на земеделието и риболова на 24-ти септември 2009г. в Париж

05/10/2009

В рамките на работно посещение на Генералният директор на НСРЗ във Франция във връзка с участието му на 59-тата сесия на Съвета на Европейската и средиземноморска организация по растителна защита бе проведена среща с Под-директорката по качеството и защитата на растенията, г-жа Еманюел Субейран.

 

На срещата бе подписан протокол за договор, изменящ и допълващ споразумението за техническо и административно сътрудничество между двете служби, подписано през 2004г в Париж. Първоначалното споразумение включва техническо и административно сътрудничество, изразяващо се в обмен на информация, експерти и експертиза в 4 основни направления:

  1. "Прогнозите в земеделието",
  2. "Фитосанитарен контрол",
  3. "Осигуряване на качеството" и
  4. "Продукти за растителна защита".

Ежегодно в зависимост от приоритетите се определят и темите за обмен по тези направления, като всяко включва по няколко дейности. В рамките на двустранното сътрудничество през годините са обменени и много документи, разработени от партньорската администрация, най-вече в полза на българските експерти.

Подписаният от г-н Величков и г-жа Субейран протокол цели осъществяването на дейности през текущата година. За тази година бе решено, че дейност 1."Прогнозите в земеделието" ще бъде допълнена с "устойчивата употреба на продукти за растителна защита", дейност 3 "Осигуряване на качеството" няма да се изпълнява тази година, а на нейно място ще бъде включена една допълнителна дейност, 5 "Информационна система", която цели изработване на задание за 1 модул на информационна система за нуждите на фитосанитарния контрол.

Дейностите за тази година са описани по-подробно в Анекс 1 към Протокола. Към договора за двустранно сътрудничество за тази година има приложен бюджет за дейностите /19 150 Евро, от които половината разходи са за сметка на НСРЗ/ и график за изпълнението им. В рамките на дейност 2 "Фитосанитарен контрол" предстои организиране на семинар в началото на месец ноември в България на тема фитосанитарно сертифициране на посадъчен материал от лозя и картофи, на който ще бъдат поканени български и френски производители.