РСРЗ Пловдив сигнализира до всички ЗП в областта

08/10/2009

АКТУАЛНО  ФИТОСАНИТАРНО СЪСТОЯНИЕ  НА ПЛОЩИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ЗА СЕИТБА НА ЕСЕННИТЕ КУЛТУРИ - РСРЗ ПЛОВДИВ 

В Пловдивски регион оптималните сеитбени срокове на есенниците настъпват след 15 октомври. Обичайна за областта е продължителната и мека есен. Агроклиматичните условия често са подходящи за късни сеитби, прилагани след втората половина на ноември.

Спазването  на оптималните сеитбени срокове е препоръчително. С това се гарантира добро здравно състояние на културата през първите критични месеци от вегетацията.  

РСРЗ  предупреждава.

Първите есенни обследвания  на мишевидните гризачи  в областта показват устойчиво покачване  на плътността и разширяване ареала на разпространение.

За различните АЕР намножаването  на обикновената полевка в стърнищата варираше между 2-6 и повече активни  колонии/дка. На места наблюдаваме  сливане на големи участъци от обитаеми колонии. Предпоставките за това са комплексни и могат да бъдат групирани в няколко категории:

Субективни: подценяване на борбата с неприятеля през изминалата вегетация.

Агроклиматични: благоприятни климатични фактори /относително топла и суха зима, мека и ранна пролет, относително нормални валежи без регистрирани екстремални стойности през летния период/.

Стопански: нарастват площите заети с маслодайна зимна рапица в областта. Увеличението на декарите в сравнение с предходни години е 3-4 кратно. Едновременно с това се повиши относителният дял на площите с фуражни смески. Създават се нови млади люцерни. Декарите на тази култура започват да заемат представително място в общата, посевна структура на областта.

Висока остава плътността на полевката в люцерните на областта над 6-8 и повече активни колонии на дка, където се запазва устойчиво местообитание на вида

Полезна агротехническа мярка за вторично ограничаване плътността на гризачите е дълбоката оран на площите предназначени за сеитба с отчетена плътност в стърнищата на предшественика над 5 активни колонии. Оранта трябва да се извърши на дълбочина над 20-24см, за да се разрушат голяма част от гнездата, тревната маса, както и семената, което затруднява последващото изхранване на популациите.

Да  не се допуска дисковане  на площи нападнати  от гризачи!

След  сеитбата и поникването на есенниците РСРЗ препоръчва да се провеждат редовни маршрутни обследвания. Специално внимание да се обърне на поникналата рапица, посевите с люцерна, граничещите с люцерни житни, както и на сеитбите след окопни предшественици. Да се преценява състоянието на популациите от обикновената полевка и други мишевидни гризачи. При констатиране на плътност от обикновената полевка над ПИВ 2бр. активни кол./дка, да се предприема борба с разрешените родентициди.

Сеитбената  кампания трябва да се извършва със здрав, качествен и обеззаразен посевен материал. Да се работи само с разрешени ПРЗ за обеззаразяване и изправна машинна техника за целта. Ръчното лопатиране в техниките на обеззаразяване е забранено.

РСРЗ  напомня:

- Всички земеделски производители, които прилагат продукти за растителна защита от втора категория на употреба /лица приготвящи разтвори за третиране, механизатори и други/, без висше агрономическо или средно земеделско образование растениевъден профил, задължително трябва да преминат този курс на обучение съгласно Закона за защита на растенията и Наредба 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита. Завършилите курса получават удостоверение за правоспособност от ИЗР Костинброд. За повече информация се обръщайте към РСРЗ Пловдив 032/ 95-94-00, Брезовско шосе 176 В 

- Всички земеделски производители са длъжни да водят пълен комплект от образци дневници по ДПХО, съгласно Наредба №104. Дневниците се заверяват в Регионалната служба по растителна защита на края на вегетационния сезон.  

При констатитирани проблеми в здравното състояние на земеделските култури може да се обръщате за съвет към РСРЗ Пловдив ул."Брезовско шосе" №176 В на телефони: отдел „Растителна защита" 032/95-94-00, 960-874

РСРЗ Пловдив пожелава на всички Земеделски производители спорна есенна кампания!