Провеждане на обучение на Земеделски производители от регион Сливен

25/09/2009

НА  ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ РЕГИОН СЛИВЕН 

На  19.10.2009г. от 10 часа в   сградата на Регионална служба за растителна защита - отдел Сливен, ул. „Самуиловско шосе" №4 ще се проведе курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория от земеделски производители, съгласно Закон за защита на растенията и  Наредба 104 / 22.08.2006г / - за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, според които:

Земеделските производители, които нямат необходимото образование /висше агрономическо или средно земеделско образование - растениевъден профил/, могат да използват продукти за растителна защита от втора категория на употреба след като преминат този курс.Съща така лица, които имат пряк контакт с продукти за растителна защита от втора категория на употреба /  приготвящи  разтвори за третиране, механизатори и други/, задължително трябва да преминат този курс на обучение.

Обучението  включва следните основни раздели:

  I. Запознаване със законодателството, свързано с употребата на продукти за растителна защита/ПРЗ/.

  II. Класификация на продуктите за растителна защита.Опасности и рискове свързани с употребата на ПРЗ.

  III. Създаване и подържане на архив при прилагане на пестициди, съгласно Нормативните изисквания. 

  Времетраене на курса - един ден,  такса за заплащане - 60лв, която трябва да се преведе по банков път.

  Банкова сметката - BG44UNCR96603169017727
  Банка: Уникредит Булбанк АД
  Гр. Костинброд

   За  участие е необходимо да подадете в РСРЗ отдел  Сливен следните документи:

 1. Заявление по образец / получава се от РСРЗ Сливен/.
 2. Две снимки 2/3см;
 3. Копие от документ за внесена сума
 4. Копие от документ за образование.

Форма на обучение: Редовна   

     Всички  завършили успешно  обучението получават  удостоверение за придобита правоспособност  за употреба на продукти за растителна защита от втора категория. 

РСРЗ  отдел Сливен продължава да набира кандидати за участие в курса. 

  За  справки: тел: 044/ 62-51-56,  62-57-02 , 0887 944 082,