На вниманието на земеделските производители от област Хасково и Кърджали

03/09/2009

Съгласно чл.8, ал.3 и чл.24з, т.2 от Закона за Защита на Растенията и Наредба № 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ всички земеделски производители, произвеждащи растителни продукти, са длъжни да водят:

  • Дневник за проведените химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества за всяко поле или склад.
  • Дневник за появата, развитието, плътността или степента на нападение от вредители.
  • Дневник за взетите проби от растения и растителни продукти и резултатите от анализите.

С приключване и съответно започване на новата стопанска година е необходимо всички земеделски производители да представят за проверка и заверят ДПХО.

Земеделски производители, които не водят дневници, носят наказателна отговорност по Закона за защита на растенията!

Съгласно Наредба № 15 от 3 август 2007 г., интегрирано производство на растения и растителни продукти може да извършва всеки земеделски производител, който е завършил курс за интегрирано производство по програма, изготвена от акредитирани институти и висши учебни заведения в областта на растителната защита и утвърдена от генералния директор на НСРЗ.

Уведомяваме Ви за утвърдена програма от:

Аграрен университет гр.Пловдив от Центъра за Продължаващо Обучение /ЦПО/, намиращ се на бул. "Менделеев" № 12
Лице за контакти: доц.Тоня Георгиева, тел: 032/654 367, е-mail: tonia@au-plovdiv.bg

Лесотехнически университет гр. София, бул. "Климент Охридски" № 10
Лице за контакти: доц. Никола Стоянов, тел: 02/9 623 953, е-mail: nickst@ltu.bg

Регионална служба за растителна защита гр.Хасково организира курс за обучение на земеделски производители за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ от втора категория.

Всички земеделски производители, имащи пряк контакт с продукти за растителна защита /ПРЗ/ от втора категория, като механизатори, лица приготвящи разтвори и други, задължително трябва да преминат този курс на обучение и успешно завършилите получават удостоверение за придобита правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория.

За участие е необходимо да се представят в РСРЗ - Хасково, следните документи:

  1. Молба по образец;
  2. Две снимки 2/3;
  3. Копие от документ за внесена сума;
  4. Копие от документ за образование.

За по-подробна информация на тел: 038/66 44 19; 038/66 49 70