На вниманието на зърнопроизводителите в Бургаска област!

09/06/2008

житна дървеницаУстановено е наличие на 30% ларви от ІІІ-та възраст  на вредната  в АЕР Бургас(общини Камено,Бургас и Созопол), АЕР Средец  и АЕР  Поморие (община Поморие). 

ПИВ - 2 броя ларви на кв.м.- при благоприятни климатични условия  и нормален  посев

1-1.5 брой ларви на кв.м. - при семепроизводни посеви

4 броя ларви на кв.м. - при хладна пролет и гъсти посеви 

Плътността от ларвите на вредителя е от 1.2 броя ларви/кв.м. до 7.2 броя ларви/кв.м..Решение за химична борба трябва да  се вземе конкретно за всеки отделен блок, посев с установен праг на икономическа вредност и преобладаващи 30% ларви от ІІІ-та възраст.Специално внимание трябва да се обърне на семепроизводните посеви. Извеждане на борбата да се извърши в периода 09 - 15.06.2008 г. с един от регистрираните за вредителя инсектицидите в "Списъка на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита в България  за 2008 г."

  •  Да се вземат мерки за опазване на пчелните семейства, хора и животни от отравяне според изискванията на Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн. ДВ бр.47 от 01.06.2004 год.).
  • Да се спазват карантинните срокове на използваните инсектициди

За повече информация относно вредителите по земеделските култури, отглеждани в Бургаска област, се обръщайте към инспекторите от РСРЗ Бургас на тел.: в гр. Бургас  056 / 84 82 67  и  056/ 84 81 31.