На вниманието на земеделските производители в Плевенска и Ловешка област

01/09/2009

Топлото и сухо време благоприятства развитието и разпространението на обикновената полевка. В края на м. август е установена повишена активност на неприятеля в стърнищата. Препоръчваме обследване на тези площи и при установяване на висока плътност да се извърши дълбока оран. По-голямо внимание да се обърне на полетата, които ще се засяват с рапица.

При плътност над 2 активни колонии/дка при люцерна да се извърши третиране с готови примамки, като задължително се спазват условията за безопасност при работа с продукти за растителна защита.

Стърнища  силно заплевелени с коренищни и кореново-издънкови плевели да се третират с регистрираните за целта хербициди, при спазване на срока за действието им и изискванията за прилагането им съгласно ЗЗР.

Със започването на новата стопанска година всички земеделски производители от региона трябва да представят за проверка и заверят в РСРЗ Плевен и отдел Ловеч комплекта дневници, които водят съгласно Закона за защита на растенията и Наредба №104 от 22.08.2006г.