На вниманието на всички земеделски производители от Пловдивска област

13/08/2009

РСРЗ Пловдив Ви информира:

С приключване на земеделската година е необходмо да се заверят Дневниците по ДПХО.

Съгласно Закона за защита на растенията и Наредба №104/22.08.2006г за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита всички земеделски производители, които произвеждат растения и растителни продукти са длъжни да водят редовно трите вида дневници за извършените от тях химични обработки и торене на обработваемите земеделски площи по култури за всяка календарна /производствена/ година. Комплекта от дневници включва:

- Дневник на проведените химични обработки и употребени торове, подобрители на почва и биологично активни вещества за всяко поле или склад по образец, утвърден от Министъра на земеделието и храните

- Дневник за появата, развитието, плътността или степента на нападение от вредители

- Дневник за взетите проби от растения и растителни продукти и резултатите от анализите

Дневниците се заверяват от РСРЗ, на територията на която се намира полето или складът за съхранение на растениевъдна продукция.

Земеделските производители, които не водят дневници, носят наказателна отговорност по Закона за защита на растенията!