ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ В ПЕРНИК

03/08/2009

На 30.07.2009 г. в заседателната зала на ОД „Земеделие" - Перник бе проведен курс за запознаване  с основните правила за безопасна работа с ПРЗ - 2-ра категория за употреба. Участниците в курса бяха земеделски производители от региона с одобрени Бизнес проекти през 2008 и 2009 г. по мярка 112 „ Създаване стопанства на млади фермери"  и мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от  Програмата за развитие на селските райони за периода  2007 - 2013 г.

Основните моменти  в програмата бяха :  

  • Законодателни изисквания  в областта на използването на пестицидите
  • Класификации на продуктите за растителна защита
  • Опасности и рискове свързани с употребата на ПРЗ
  • Водене на документацията по Наредба 104 за контрол на пазара и употребата на ПРЗ - ролеви игри и решаване на казуси от практиката.

За втори път  на такова обучение в областта присъстваше и г-жа Росица Стефанова - изпълнителен директор на Асоциация Растителнозащитна Индустрия  България (АРИБ).

Тя запозна  земеделските производители с механизма на разрешаване на едно активно вещество и продукт за растителна защита на Европейско и национално ниво и разказа колко е сложен пътят от създаването до разрешаването и предлагането на пазара на  един продукт за растителна защита, който фирмите - производителки извървяват.  Обърна внимание на сериозния проблем, свързан с търговията и употребата на неразрашени и фалшиви ПРЗ, на ПРЗ с изтекли крайни срокове за предлагане на пазара и употреба  през 2008 и 2009 г. Запозна младите фермери с възможните последствия и вреди, които неразрешените и фалшиви ПРЗ могат да предизвикат, при тяхната употреба. Представи   Програмата на Асоциация Растителнозащитна Индустрия  България за борба с нелегалните продукти за растителна защита.

Производителите получиха подаръци с брошури  и каталози   с технологии за РЗ през 2009 г. от  мултинационалните компании, членове на АРИБ - Синджента, БайерКропСайанс  и  Кемтура.  

 

                                                                                              РСРЗ - София