До всички земеделски производители на територията на Варненска, Шуменска и Търговищка области !

31/07/2009

Регионална служба за растителна защита - гр.Варна приема молби за участие в обучение за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория от земеделски производители. Съгласно Закон за защита на растенията /обн.ДВ бр.91 от 10.10.1997 г./ и чл.26 от Наредба №104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита /обн.ДВ бр.81 от 06.10.2006 г./, земеделските производители, които нямат необходимото образование /висше агрономическо или средно земеделско образование - растениевъден профил/, могат да използват продукти за растителна защита от втора категория на употреба след като преминат това обучение.

Всички земеделски производители, които имат пряк контакт с продукти за растителна защита от втора категория на употреба /лица приготвящи разтвори за третиране, механизатори и други/, задължително трябва да преминат този курс на обучение.

Основни цели на обучението:

  • Запознаване с основните правила за безопасно прилагане на продуктите за растителна защита от втора категория на употреба, безопасни условия на труд;

  • Законодателни изисквания, в областта на употребата на продукти за растителна защита;

  • Поддържане на архив за всяко използване на пестициди - Дневници по Наредба №104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Времетраене на обучението - един ден, такса за заплащане - 60 лв, която трябва да се преведе по банков път до Институт за защита на растенията - гр.Костинброд:

Банкова сметка: BG44UNCR96603169017727

Банка: Уникредит Булбанк АД


За участие е необходимо да подадете в РСРЗ - Варна следните документи:

  1. Молба по образец;

  2. Две снимки 2/3 см;

  3. Копие от документ за внесена сума;

  4. Копие от документ за образование.

Форма на обучение: Редовна


Всички завършили успешно обучението получават удостоверение за придобита правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория.

 

Адреси и телефони за контакти, информация и подаване на молби:


  • за Варненска област - гр.Варна, ул."Софроний Врачански" №23, ет.2

тел: 052/631727; 052/630134; E-mail: prognoza_Varna@triada.bg

  • за Шуменска област - гр.Шумен, ул."Цар Освободител" №99, ет.5

тел: 054/832120; 054/832119; E- mail: rzsh@mbox.contaсt.bg

  • за Търговищка област - гр.Търговище, ул."Никола Маринов" №1, ет.3 /последен/

тел: 0601/66740; 0601/64266; E-mail: pr_targ@mbox.contact.bg