Фитосанитарно състояние на земеделските култури към 30 юли 2009г

31/07/2009

РСРЗ  гр.В.Търново изпрати до своите абонати през м.юли брой 11 на Бюлетин за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срок, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури в област В.Търново.

Земеделските  производители са информирани за развитието на икономически важните болести по лозата - сиво гниене, мана и оидиум.

Препоръчани са за употреба регистрирани фунгициди за борба с болестите. 
 

Контрол на употребата на ПРЗ 

През м.юли бяха извършени инспекции на 9 броя земеделски производители от областта. Взети са 3 проби от пшеница за анализ за остатъчни количества от ПРЗ и микотоксини.  
 

Програмата  за развитие на селските райони 

Подадени  са 7 броя Заявления за издаване на Становище от РСРЗ гр.В.Търново за финансиране по Мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони при междинно плащане. 

Отдел ФСК информира, че следните фирми:

  • "Агро Юникорн Форест" ООД с.Константин с рег.№ G-0266 и знак за маркировка № BG-0266 HT
  • "Кемп" АД гр. Севлиево с рег.№ G-0213 и знак за маркировка BG-0213 HT
  • "Агрофарм-ГМ" ЕООД гр. В.Търново със знак за маркировка № BG-1077 MB

 регистрирани  в Официалния регистър за фитосанитарен контрол в РСРЗ В.Търново като производители и преработватели на ДОМ, съгласно Стандарт 15, не са актуализирали данните по регистрацията. На основание чл.34, ал.5, т.2 на Наредба №1 за фитосанитарен контрол и гл.VІІ, т.2 от Програмата за прилагане изискванията на международен стандарт за фитосанитарни мерки 15 / ISPM 15/, както и т.7 от споразумителния протокол е издадена заповед за отнемане на регистрационните номер и забрана за използване на маркировката.