Информация на Национална Служба за Растителна Защита относно нападение от скакалци в населени места на област София

27/07/2009

  След постъпило писмо от кмета на с.Гуцал, община Самоков за нападение от скакалци в землището на селото, на 26.06.2009 г. служителите на РСРЗ София  направиха обследване на 2000 дка ливади, пасища, царевица, фасул и картофи. Констататирано беше нападение от смесена популация от ларви - ІІ-ра - ІІІ-та ларвна възраст на скакалци от видовете: Зелен скакалец (Tettigonia viridissima L.), Пъстър скакалец (Decticus verrucivorus L.) и Горски скакалец (Isophia tenuicerca Rame.), в плътност 18-20 броя ларви/кв.м. Дадено беше предписание за извеждане на борба срещу неприятелите, като РСРЗ София предостави безвъзмездно на кметството продукти за растителна защита от наличните за целта. Борбата беше изведена от общинските власти.

      На 24.07.2009 г, по сигнал от кметството на с. Очуша и г-жа Мандажиева - ст. експерт в отдел "Екология и Селско стопанство" към община Костенец, за нападение от скакалци, инспектор на РСРЗ София посети селото и констатира нападение на площ от 500 дка ливади, изоставени ниви, общински мери и пасища от Горски скакалец (Isophia tenuicerca Rame.) в плътност 20-30 броя възрастни/кв.м. Дадено е предписание за своевременно извеждане на химична борба с пиретроидни инсектициди. За следващия сезон, след установяване на местообитанията, борбата със скакалците трябва да бъде проведена своевременно, като бъде насочена срещу ларвите, тъй като те са концентрирани на малки площи, слабо подвижни са, по-чувствителни са към инсектицидите и по-лесно могат да бъдат унищожени.

      НСРЗ  и нейните регионални структури  ще съдействат на всички общини с цел  обследване, установяване на вида и даване на препоръки за извеждане на борба.