Проведено обучение на земеделски производители в област Монтана.

27/07/2009

 В периода 22 - 24.07.2009 г. отдел Растителна защита и фитосанитарен контрол - гр. Монтана, при Регионална служба за растителна защита - гр.Враца, проведе курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория от земеделски производители, съгласно Закона за защита на растенията и чл.26 от Наредба №104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

      Обучението  включваше следните основни раздели:

    І. Законодателни изисквания в областта на употребата на пестициди;

    ІІ. Класификация на продуктите за растителна защита /ПРЗ/. Опасности и рискове свързани с употребата на ПРЗ.

    ІІІ. Поддържане на архив за всяко използване на пестициди.

      В курса взеха участие 14 броя земеделски производители от област Монтана, които в края обучението успешно положиха изпит под формата на  тест. През настоящата година, инспекторите от отдел "РЗФСК" - Монтана са обучили 102 бр. земеделски производители.

      Продължава  набирането на заявления за обучение на земеделските производители.

            За контакти: отдел "РЗФСК4 -  Монтана         

                                   бул."Ал. Стамболийски"№37

                                  Тел / факс: 096 305 411

                                   GSM: 0887944910