Проведен планов надзор в ЦЛХИК

25/06/2009

Съгласно Заповед № 627/16.06.09 г. на зам.изп. директор на ИА „БСА" в периода 17-18.06.2009 г. в ЦЛХИК беше проведен годишен планов планов надзор. Оценката на място включваше проверка на структурата, политиката и процедурите на ЦЛХИК с цел установяване на съответствието с всички изисквания по отношение на обхвата на предоставената акредитация и осигуряване на доверие относно издаваните протоколи от изпитване. 

Констатациите на надзорния екип са, че ЦЛХИК спазва напълно изискванията на предоставената акредитация и доказва висока компетентност като изпитвателна лаборатория при прилагане на политиката и процедурите в дейността си. Не са констатирани никакви несъответствия и забележки към въведената Система за управление и предоставената акредитация.