Проведена среща в РСРЗ София

19/06/2009

По инициатива на РСРЗ - София на 04.06.2009 г. беше организирана работна среща между представители на НСРЗ, РСРЗ, научни институти, търговски фирми на ПРЗ, земеделски производители  и браншови организации на индустриалци и земеделските производители в България.

Целта на работната среща беше: Да се предприемат конкретни действия за разширяване предназначението на разрешените продукти за растителна защита за минимална употреба  (МУ) ; да се запознаят присъстващите с утвърдената „Процедура за оценка на пълнотата на представената документация за разширяване предназначението на разрешените продукти за растителна защита за минимална употреба " по чл. 6, ал. 1 - ал. 3 от Наредбата за разрешаване на ПРЗ и чл. 15е от Закона за защита на растенията когато съдържат активни вещества, включени в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз / чл.15, ал.1, т.1 от ЗЗР / ; да се обсъдят и допълнят обектите и културите от предоставения списък -„Минимални употреби - топ 20 за 2008 г. - Приоритетни растителнозащитни проблеми, непокрити с разрешени за употреба продукти за растителна защита ", която е предоставена на Европейската комисия.

Срещата бе открита от г-н Л.Чавдаров - Директор на РСРЗ гр. София.

Г-жа Е.Томева н-к отдел "ПРЗ" към НСРЗ - представи обхвата на процедурата за разширяване на разрешението на ПРЗ за минимална употреба, условията за разрешаване на МУ, и предприети от НСРЗ действия във връзка с МУ.

Запозна присъстващите с Регламент , който ще замени Директива 91/414.

Д-р Ценко Въчев от ИЗР-Костинброд, предостави информация относно минимални употреби и минимални култури.

"Минимална култура" - се счита култура на площ - под 100 хил. дка; и/или добива от културата е под 200 тона (обща продукция); и/или средната консумация на продукцията на ден от човек е под 7.5 грама.

За България се приема че прага за "минимална култура" е 0.1% от обработваемата площ.

За разрешаване на МУ може да се използва взаимно признаване на данни и взаимно признаване на разрешения. При регистрации чрез взаимно признаване на данни/разрешения на ПРЗ за третиране на семена или клубени,  важат съответните данни/разрешения от всяка една зона.Всички регистрации трябва да бъдат съобразени със стандартите на ЕРРО: www.eppo.org (PP 1 257 (1) и РР 1 224 (1)).

По желание на фирмата регистрацията за минимална употреба може да бъде вписана и в етикета на продукта. 

Предложения от присъстващите:

  • Списъка за „Минимални употреби топ 20 за 2008 г." да бъде допълван и актуализиран от НСРЗ.
  • Да се определят основните култури и всички останали да се считат за минимални.
  • Да се преоценят и актуализират праговете на икономическа вредност от експертите в ОРЗ.
  • Да се организира среща с всички фирми вносители на ПРЗ на национално ниво за разясняване на принципите за разширяване регистрацията на разрешени продукти за минимална употреба.