Фитосанитарно състояние на земеделските култури към 30 май 2009г в област В.Търново

08/06/2009

РСРЗ гр.В.Търново изпрати до своите абонати през м.май  брой 7 и 8 на Бюлетин за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срок, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури в област В.Търново.

Земеделските производители са информирани за развитието на основния неприятел по пшеницата - Вредна житна дървеница.

Подаден е сигнал за извеждане на борбата - 30.05. - 05.06.2009г.

Препоръчани са за употреба регистрирани инсектициди за борба с неприятеля.

Засегнати са най-важните и актуални моменти от законодателството в областта на растителната защита, включително Наредба 15 за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

Борбата е изведена в съответствие с методиката, приетия икономически праг на вредност и обявения срок.

Контрол на пазара на ПРЗ

Във връзка с получената нотификация за установяване на територията на ЕС опасни продукти по Европейската система за бърз обмен на информация RAPEX в региона през м.май бяха проверени 8 броя селскостопански аптеки и 2 нерегламентирани обекта избрани на случаен принцип за предлагане на продукти с търговски наименования - CIAK  и  LABGARDEN.

В Република България не са разрешени за предлагане на пазара и употреба продукти с посочените наименования. В района на РСРЗ гр.В.Търново не бяха установени количества от продуктите.

Програмата за развитие на селските райони

Подадени са 17 броя Заявления за издаване на Становище от РСРЗ гр.В.Търново при финансиране по Програмата за развитие на селските райони - 3бр. при междинно плащане и 14бр. при кандидатстване, вкл.  за посевен материал за картофи 11бр. и по 1бр. от др. мsрки.

Фитосанитарен контрол

Служителите от отдела извършиха прегледи на производители на посадъчен материал от овощни култури и декоративни растения за нападение от Огнен пригор, калифорнийска, щитоносна въшка и други бактерии и вируси и вземане на проби от декларираните, овощни, маточни дървета за вирусологичен и бактериологичен, лабораторен анализ /PPV;TRSV;PNRSV;Erwinia sp./

Проверени са оранжериите и са взети проби и лабораторна експертиза за установяване и идентификация на   миниращи мухи от род Liriomiza , Неприятели от сем.Aleyrodidae, нощенки, листозавивачки, трипсове и вируси.

Обследвани са и са взети  растителни проби от ягодови и лозови насаждения за наличие на карантинни вредители (бактериоза, мана, вируси и стъблени нематоди)