Фитосанитарно състояние на земеделските култури в област Добрич към 01.06.2009 г.

02/06/2009

Вредна житна дървеница

На вниманието на всички земеделски производители в област Добрич.

Сигнал за борба срещу ларвите на вредната житна дървеница - 05 - 10.06. Да се ползват регистрирани продукти за растителна защита.

Във връзка с опазване на пчелите и пчелните семейства и съгласно чл. 5, ал. 1 на Наредба №15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн., ДВ,бр.47 от 01.06.2004 год., изм. ДВ, бр.82 от 19.09.2008 г.) «Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен писмено да уведоми не по-късно от 5 дни преди началото на третирането за използване на авиационна техника за пръскане на растителността с продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция съответната община и съответните регионални служби за растителна защита (РСРЗ), регионални ветеринарномедицински служби (РВМС) и регионални управления на горите (РУГ)».

Съгласно чл. 9 на същата наредба «Възложителят на всяко авиационно третиране или третиране с инсектициди и вегетационни хербициди с наземна техника е длъжен да изпрати уведомително писмо по образец съгласно приложение № 1 до кмета на кметството най-малко 5 работни дни преди третирането».

Образецът на уведомителното писмо (Приложение №1) ще намерите в наредбата.

         

Бяла американска пеперуда

Начало на летеж на пеперудите от І-во поколение - 25.05. в агроекологичен район Шабла

Препоръчваме да се следи развитието на неприятеля.

При установяване начало на излюпване ще бъде подаден сигнал за борба срещу първо поколение на бялата американска пеперуда.