Фитосанитарно състояние на земеделските култури в област Добрич към 28.05.2009 г.

28/05/2009

Пшеница и ечемик - фенофаза „цъфтеж"

На вниманието на земеделските производители опасност от силно намножаване на вредна житна дървеница.

Вредна житна дървеница

При проследяване на  появата и динамиката на развитие на възрастното на неприятеля през настоящата година в регион Добрич констатирахме начало на  пролетна миграция на 18.03., а масово на 02.04. Предвид установената висока плътност и благоприятните климатични условия за периода препоръчахме извеждане на химична борба срещу възрастното с продукти за растителна защита с кратко последействие с цел опазване на яйчните паразити, които се намират в посевите. Земеделските производители извършиха третиране на около 65 800 дка - срещу възрастното.

Начало на излюпване на ларвите е в лабораторни условия е установено на 12.05., а на полето на 19.05. Ларви втора възраст са наблюдавани на 26.05. в Крайморските АЕР /Балчик, Каварна, Шабла/

От повсеместните обследвания на житните посеви в област Добрич е установена висока плътност на ларви от І-ва и ІІ-ра възраст от 4 до 8 - 12 броя ларви на кв.м., като откритите ларви в Крайморските АЕР малко изпреварват в развитието си тези от вътрешността. Установения  процент на паразитиране на яйцата от яйчните паразити Telenomus   и Trissolkusе около 20%.

Продължават наблюденията върху развитието на ларвните възрасти. Сигнал за борба срещу ларвите ще бъде подаден допълнително. Земеделските производители ще бъдат уведомени. Строго да се спазват изискванията на Наредба № 15 за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне!

Листни въшки

Плътността на неприятеля варира от единични екземпляри възрастни и ларви от различни възрасти до висока плътност на отделни полета , предимно в Крайморските райони.

Кафява ръжда

В крайморската част на региона е констатирано нападение от кафява ръжда на 1-2 масива - на около 1 500 дка. Борба е изведена на цялата площ.

Овощни култури

Агрометеорологичните условия през месец май бяха  благоприятни за развитието на  трайните насаждения.

Ябълки - фенофаза " наедряване на плодовете"
Ябълков плодов червей - масов летеж - 25.05.

Сливи - фенофаза " наедряване на плодовете"
Сливов плодов червей - масов летеж - 20.05.

От извършените обследвания, установихме поява на листни въшки с плътност около прага на икономическа вредност. На този етап борба срещу неприятеля не е изведена.

 

Сигнал за борба срещу ябълковия и сливовия плодови червеи все още не е подаден.

От икономически най - опасните болести по семковите  трябва да се продължи борбата със следните: струпясване, брашнеста мана и огнен пригор.