НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БУРГАСКА ОБЛАСТ!

28/05/2009

Установено е начало на излюпване на ларвите на вредната житна дървеница на 18.05.2009 г. в АЕР Средец и  АЕР Бургас ( общ. Камено  и общ.Бургас).На 25.05.2009 год.е установено поява на ІІІ-та възраст на ларвите.Процентът на паразитирани яйца от  видове от род Telenomus e 25-30%    

 ПИВ - 2 броя ларви на кв.м.- при благоприятни климатични условия  и нормален  посев

1-1.5 брой ларви на кв.м. - при семепроизводни посеви

4 броя ларви на кв.м. - при хладна пролет и гъсти посеви 

   Плътността от ларвите на вредителя е около и над прага на икономическа вредност.Най-висока плътност се констатира на площи в общини  Бургас , Средец, Камено, Поморие, Айтос и Карнобат.  Решение за химична борба трябва да  се вземе конкретно за всеки отделен блок, посев с установен праг на икономическа вредност и преобладаващи 30% ларви от ІІІ-та възраст.Специално внимание трябва да се обърне на семепроизводните посеви. Извеждане на борбата да се извърши с един от регистрираните за вредителя инсектицидите в "Списъка на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита в България  за 2009 г."

  • Да се вземат мерки за опазване на пчелните семейства, хора и животни от отравяне според изискванията на Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн. ДВ бр.47 от 01.06.2004 год. ,изм.ДВ бр.82 от 19.09.2008 г).
  • Да се спазват карантинните срокове на използваните инсектициди

За повече информация относно вредителите по земеделските култури, отглеждани в Бургаска област, се обръщайте към инспекторите от РСРЗ Бургас на тел.: в гр. Бургас  056 / 84 82 67  и  056/ 84 81 31.