Фитосанитарно състояние на земеделските култури на територията на РСРЗ Стара Загора- области Сливен, Ямбол и Стара Загора към 31 май 2009 година

26/05/2009

Агрометеорологичната характеристика

Общо за трите региона - агрометеорологичните условия през месец май се характеризират с топло и сухо време /с по-високи от нормалните за месеца средноденонощни температури на въздуха, и оскъдни валежи/. Високите температури стопираха развитието на гъбните болести, но са благоприятни за развитието на неприятелите по зърнено житните култури.

При пшеницата се наблюдава начало на фаза млечна зрелост, а при  ечемика начало на восъчна зрялост. При слънчогледа, засят в агротехнически срок, се наблюдава фаза четвърти чифт същински листа. При царевицата, в зависимост от датата на сеитба, ще протичат фазите трети - пети лист. Към средата на третото десетдневие на май при лозата  се наблюдава начало на фаза цъфтеж.

Високите температури и оскъдните валежи са причина за изчерпване на почвената влага , което се отразява отрицателно върху развитието на земеделските култури. При есенници на песъчливо-глинести почви в АЕР-Елхово и Болярово /област Ямбол/ се наблюдава започнало изсъхване на пшенични растения в редки посеви с недобра агротехника.

 

Фитосанитарно състояние на земеделските култури

Есенници- пшеница и ечемик- вредители

Вредна житна дървеница- общо за трите региона- в отделни полета плътността на вредната житна дървеница-възрастно  беше над ПИВ, което наложи извеждане на химическа борба.

Проследявайки стадиите на развитие на неприятеля, констатирахме начало на излюпване на ларвите за регион Сливен и Ямбол на 19.05 , за регион Стара Загора-18.05.09г.

Характерно за ларвите е, че ларвите от първа възраст не се хранят, а ларвите от втора до пета възрасти смучат сок от плевите и зърната. Повредените в млечна зрелост зърна по-късно се спарушват. Убожданията на отделните зърна във восъчна зрялост, оказват влияние върху качеството на зърното, като влошават глутена. Повредените зърна чувствително намаляват хектолитровото и абсолютното тегло и влошават хлебопекарните качества на брашното. 

   Третирането срещу ларвите се извършва при достигнат Праг на икономическа вредност:

   - 1 бр. ларви на кв.м. -при семепроизводни посеви

   - 2 бр. ларви на кв. м. и 30 %  ларви ІІІ-та възраст-при благоприятни климатични  условия и нормални посеви.

     -4 бр. ларви на кв. м. и 30 %  ларви ІІІ-та възраст-при хладна пролет и гъсти посеви.

    Внимание ! Да  не се извършват необосновани химични третирания. Химична борба да се извежда само при достигнат Праг на икономическа вредност, установен при извършени обследвания на посевите ,задължително с ентомологичен сак. Решението за третиране се взема конкретно за всеки отделен масив при достигнат ПИВ и преобладаващи 30 % ларви от 3-та възраст.  Третирането да започне от семепроизводните посеви.

  По отношение на другите вредители- в отделни посеви с пшеница и овес плътността на обикновената житна пиявица, беше  над ПИВ , което наложи извеждане на химическа борба/Регион Сливен/. Увеличена плътност в посевите от пшеница наблюдаваме и на пшеничения трипс.

Брашнеста мана - в началото на м. май климатичните условия провокираха развитието на болестта , което наложи извеждане на химическа борба в посеви с нападение над ПИВ.

Трайни насаждения- обявени са първите пръскания срещу плодовите червей , които се извършват комбинирано с характерните за вида болести. До момента трайните насаждения са в добро здравно състояния.