НА ВНИМАНИЕТО НА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БУРГАСКА ОБЛАСТ!

26/05/2009

Бяла американска пеперуда: начало излюпване на гъсениците - 21.05.2009 г. АЕР Бургас

Борбата се извежда срещу гъсениците от І-ва - ІІІ-та възраст.

При обследване на паркове, градини и крайпътни дървета и храсти и при откриване на гъсенични гнезда е необходимо да се извърши механична борба чрез изрязване и изгаряне на гъсеничните гнезда.

При избора на продукт за растителна защита е необходимо да се съобразите с мястото, където е установено нападелието.

  • В населени места - паркове, улични алеи, пространства около жилищни, обществени и административни сгради, да се използват препарати на базата на Бацилус турингиензис: Дипел ВП - 0.1% ; Дипел 2Х- 0,1% / при овощни и горски култури /.
  • В овощни насаждения за извеждане на борбата срещу бялата американска пепруда могат да се използват още:

Активно вещество

Продукт

Доза/дка

Пиримифос-метил

Актелик 50 ЕК

0.15 %

Пиримифосетил

Дурсбан 4 ЕК

0.1 %

Цис.-тро.анс-циперметрин

Суперсект 10 ЕК

0.0125%

тебуфенозид

Мимик 240 ЛВ

0.04%

и други регистрирани ПРЗ

При необходимост третирането да се повтори след 12-14 дни.

  • Да се вземат мерки за опазване на пчелните семейства, хора и животни от отравяне според изискванията на Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн. ДВ бр.47 от 01.06.2004 год.,изм.ДВ бр.82 от 19.09.2008 г.).
  • Да се спазват карантинните срокове на използваните инсектициди

За повече информация относно вредителите по земеделските култури, отглеждани в Бургаска област, се обръщайте към инспекторите от РСРЗ Бургас на тел.: в гр. Бургас 056 / 84 82 67 и 056/ 84 81 31.