Проведено работно съвещание на отдел „ФСК” в РСРЗ Видин

18/05/2009

ИНФОРМАЦИЯ

 за проведено работно съвещание на отдел „ФСК" в РСРЗ Видин

 

На 30.04.2009 г. инспекторите от отдел „ФСК" в РСРЗ Видин проведоха работно съвещание във връзка с изпълнение на Заповед №РД 10-63/02.04.2009г. на Генерален Директор на НСРЗ.

Инспекторът, взел участие в двудневната експедиция на НСРЗ в гр. Варна презентира новият карантинен вредител Paysandisia archon /палмова пеперуда/, вкл. в Наредба №1 за ФСК, Приложение №2, Част А, Глава II.

Представени бяха биология, гостоприемници, разпространение, признаци за присъствие на неприятеля, пренасяне и контрол.

На работното съвещание беше обърнато внимание и на промените в Наредба №1 за ФСК /посл. изм. ДВ, бр. 30  от 21 април 2009г./

Обсъдени бяха и текущи въпроси в работата на отдел „ФСК"