Фитосанитарно състояние на земеделските култури за Пловодвска област към 13.05

16/05/2009

ОПЕРАТИВНА СПРАВКА
ЗА ФИТОСАНИТАРНО СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ
КЪМ
13 МАЙ 2009г  - ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Агрометеорологичната обстановка през последните две седмици активизира бързото развитие на земеделските култури. Във фенологично отношение отчетеното изоставяне от предишния период бе преодоляно. Запази се проявата на забавено развитие от седмица до десет дни на някои специализирани икономически важни неприятели, в сравнение с други наблюдавани години. Характерно за първата половина на периода бяха изразените денонощни температурни амплитуди, явление което силно повлия развитието на част от вредители по земеделските култури.

От краят месец април бяха регистрирани късни слани със слаба интензивност. Засегнатите земеделските култури са ограничени, главно в северните райони на областта, АЕР Брезово, община Калояново и без големи икономически поражения.

От началото на месец май отчетохме първите поражения от градушки в микрорайона на община Брезово. Падналите валежи за различните микрорайони варираха от 23-30л/кв.м, максималните и минални температури от началото на май се движеха в граници обичайни за периода. 

 

I. ГРУПА КУЛТУРИ

 ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК Фенофази:  масово „изкласяване" до начало на цъфтеж

Фитосанитарното състояние на есенниците в областта е добро. Регистрирана е масова фенофаза изкласяване, при ранни посеви начало на цъфтеж. Приключи окончателно хербицидната кампания на всички площи. Третиране е извършено на 55,52% при пшениците и 43% при ечемика.

Топлото и относително влажно време активизира покачването на пораженията от брашнеста мана до средните етажи в гъсти посеви. Последните обследвания в областта не показват масово достигнат праг на вредност. Отчетени са единични площи с достигнат ПИВ. РЗ практики срещу брашнестата мана са приложени частично на отделни семепроизводствени площи от 1200 дка в микрорайона на община Съединение.

Запазват се проявите от ръждите, като единични нападения без икономическо значение за областта. От началото на месец май е регистрирано излизане на пшеничения трипс. Плътността му за областта варира в стойности под и до прага на вредност. 

Разпространението на Обикновена житна пиявица се запазва в граници под и до ПИВ за възрастното.  Регистрирано е начало масово излюпване на ларвите, обявен е сигнал за химична борба, като комбинирано третиране срещу възрастното на вредна житна дървеница. Информация за извършена растителна защита към датата няма.

Отчитаме известно завишаване на плътността на Вредна житна дървеница, след периода на активна миграция в посевите. Обследванията в община Марица, Съединение и Брезово, Първомай сочат проява на плътност до и слабо над ПИВ от 0.3-2 броя възрасти. Плътността от неприятелят е локализирана в различни полета, като в един микрорайон може да варира в широки граници. Регистрирано е изравняване на половете и начало на яйцеснасяне. Отчита се висок процент от паразитирани яйца. Очакванията са деността на яйчни паразити да редуцира по естествен път наблюдаваното завишаване на дървеницата в ларвния стадии. Наблюденията продължават. Обявен е сигнал за РЗ.

МАСЛОДАЙНА ЗИМНА РАПИЦА Фенофази  край на цъфтеж"

Фитосанитарното състояние е добро. Регистрирано е масово вредна дейност на комплекса от икономически важни неприятели по културата Рапичния цветояд, Рапичния стъблохоботнк с плътност до и над ПИВ. Приключиха  предцъфтежните РЗ практики на 74% от общата площ. Третирани с хербицид са 36% от площите.

 

II. ГРУПА КУЛТУРИ

СЛЪНЧОГЛЕД

Фенофаза на културата от „поникване" до „втори чифт листа"

Засети са 207,664 хил дка, Наторени с азот са 67, 479 хил. дка или почти на 33% от посевната площ, фосфор е внесен на 22. 700 хил. дка. Почвен хербицид е приложен на 104,100 хил. дка или общо на 51% от засетите площи.

От началото текущият месец май са регистрирани първите прояви от маната по слънчогледа /системна форма/, на частни ограничени площи засети с необеззаразени семената. Пораженията са незначителни и без икономическо значение.

ЦАРЕВИЦА

Фенофаза на културата  „трети лист - кръстосване"

Засетите площи са 56. 314 хил. дка в областта. Подхранване с азот е извършено на 25.055 хил. дка или 45% от площите , фосфор е внесен на 8.700хл. дка.

На 15.350 хил. дка или 27,17% от засети площи са внесени почвени хербициди.

Регистрирана е масова вредна дейност на сив царевичен хоботник. Поражения над ПИВ за областта не са установени. РЗ срещу вредителя не са прилагани. От последните дни на периода е регистриран начало на летеж на царевичния пробивач по светоуловка.

ТЮТЮН

Фенофаза тютюнев разсад от кръстосване до масово вдигане на уши. Изършени са по две третирания срещу Тютюневия трипс, като комбинирани РЗ практики в лехите превантивно срещу  сечене, кореново гниене, мана.

На преобладаващите лехи е внесен Каунтер и почвен хербицид. Фитосанитарното състояние на тютюневият разсад е много добро. Не са регистрирани прояви от икономически важни болести и неприятели над ПИВ.

От средата на месеца стартира разсаждането на тютюна в областта. Предсеитбена подготовка е извършена на площи от .... дка., предвидени за сортове Бърлей и Ориенталски тютюн.

ОРИЗ

На територията на областта е извършена предсеитбена подготовка на площ от 24. 600 хил. дка, подхранване с азот и фосфор е приложено на 6.600 хил. дка дка. Към датата са засети 7. 500 хил.дка

ЛЮЦЕРНА Фенофази масова бутонизация

Люцернови неприятели - Люцернов листояд

Регистрирани са масова вредна дейност на тази група неприятели. Отчитаме традиционно висока плътност над ПИВ от тази група. РЗ практики са приложени на 1.225 хил. дка. Обявен е сигнал за РЗ след коситбата на първия подраст.

 

III. ГРУПА КУЛТУРИ

ТРАЙНИ КУЛТУРИ - СЕМКОВИ, КОСТИЛКОВИ

КОСТИЛКОВИ Фенофази Череши, Вишни, наедряване и избистряне на завръза

Фенофази Праскови, Кайсии"  наедряване и наливане на завръза

Фенофази Сливи „Стенлей" наедряване на завръза

Към датата отчитаме масови поражения от ранното кафяво гниене по цветовете Изразено по-силно е нападението по вишни  и череши. Продължават следцъфтежните РЗ практики срещу патогена по костилковите. Приложено е второ пръскане от стандартната схема на 46% от площите с череши, 22% от масивите с вишни и на 28% от сливите в областта.

Към дата са проявени силни поражения от сачмянка по листата на вишни, череши и кайсии. В областта има натрупан стар фон от зараза, който в съчетание с оптималните метеорологични условия за развитие и частичните РЗ практики изпълнявани от производителите води до силни симптоми на прояви. 

Приключва химичната борба, като комбинирано пръскане срещу комплека от неприятели по костилковите - сливовата плодова оса, анарзия, костилкоплодова листна оса, черешов вишнев хоботник, листни въшки.  Силно се подценява РЗ практиката срещу сливовата щитоносна въшка и сливовата плодова оса, намножени над ПИВ в сливовите масиви от региона.

Продължава засиленият летеж по феромонови уловки на сливовият плодов червей. Регистрирано е начало на яйцеснасяне в масивите.  Наблюденията продължават.

От началото на текущият месец е регистриран летеж на основният икономически важен неприятел по черешата черешова муха. Периода на имагениране е по-късен, поради по-хладното и променливо време от края на април. За различните АЕР началото на летежа варира от 04-09.05. Обявен е сигнал за РЗ борба.

РЗ практиката ще се приложи, като комбинирано третиране срещу вишневата листна оса. Регистрирани са начални дата на летеж и яйцеснасяне на обекта. Осата е намножена в отделни микрорайони с масиви от череши и вишни и запазва плътност до и слабо над ПИВ.

Към датата на наблюдение отчитаме масово силни прояви от къдравостта по прасковата, като резултат на продължителния период на оптимални условия за зараза от месец март. На отделни масиви е възможна проява на частичен листопад през по-късната вегетация. Първо ранно пролетно пръскане е приложено на 45% от общата площ. С предимство в ранната РЗ схема се използват системни фунгициди. Приключи второто, корегиращо пръскане, покриващо до 40.5% от общата площ. Практиката е приложена  комбинирано с инсектицид за борба с анарзия.

Към датата на наблюдение в масите се извършват следцъфтежни пръскания срещу комплекса от неприятели, листни въшки, анарзия брашнеста мана. Първи прояви от брашнеста мана по прасковата са регистрирани по плодчетата на индикаторни, чувствителни сортове. Силни прояви от сачмянката по листата

 

СЕМКОВИ 

КРУШИ „наедряване на завръза"

Проблем от фитосанитарното състояние остава намножаването на обикновената крушова бълха и разпространението на огнения пригор. Извършено е първо вегетационно пръскане срещу ларвите на бълхата, приложено на  почти 50% от площта, както и второ корегиращо след цъфтежа обхващащо 45% от масивите.

Огнен пригор

Проявени са първите поражения от бактерията през наблюдаваната вегетация. На лице са оптимални метеорологични условия за зараза през изтеклия период.

ЯБЪЛКИ „завръз с големина лешник"

Агрометеорлогичните условия от последната десетдневка бяха изключително благоприятни за развитие и разпространение на комплекса от икономически важни болести по културата  - струпясване и брашнеста мана. От началото на вегетацията преминаха 6-7 критични периода със силна и средна степен на зараза по таблицата на Милс. От 26.04 са регистрирани първите конидиални петна в масивите. Към датата на наблюдение отчитаме масови прояви по листата в масиви с пропуски в редовната растителна защита и първи поражения от струпясването по завръза.

Цъфтежни РЗ практики са приложени на 68% от масивите, първо след цъфтежно пръскане е приключило на 77% от общата площ. Последното фунгицидно третиране е извършено комбинирано с инсектицид, като корегиращо пръскане срещу листогризещи, хоботници, педомерки, листни въшк, ябълковата плодова оса.

Регистрирано е излюпване и първи видими мини на кръгломиниращия молец.  Обявено е пръскане срещу гъсенички с пиретроидни средства приложено на преобладаващите площи с нападение.

Регистрирана е начална и масова дата на какавидиране на ябълков плодов червей по биоматериал и засилен летеж по феромонови уловки. Маркирани са първите яйца в плододаващи масиви. Към датата е обявен сигнал за борба с хормонални средства от 12.05.

Набраната ефективна температура от развитието на поколение към датата е 132С

Набраната ефективна сума на развитие на ембрионалня стадии на маркирани яйца 46,3.С.

Източен плодов червей - Регистриран е масов летеж по феромонови уловки и начални дати на яйцеснасяне в масивите. В сравнение с други години наблюдаваме слабо занижаване на плътността от неприятеля в масивите на областта. Наблюденията продължават.

Бяла американска пеперуда

Събрана ефективна темепература по метода на сумарните темпуратури за начало на имагениране на пеперудите от първо поколение от 128С на 04.05. Към датата набраната сума надхвърля 219С и наближава началните дати за излюпване. Плътността от неприятеля през втора поредна година е много ниска. Очакванията са обекта да се прояви по-масово през второ лятно поколение, в микрорайоните на малките населени места от общини с преобладаващо озеленяване  черници и ацери. Набюденята продължават.

 

IV. ГРУПА КУЛТУРИ 

ЛОЗЯ Фенофаза масово „отделяне на ресата".

Обявено е първото вегетационно третиране срещу брашнестата мана, комбинирано с второ пръскане срещу екскориозата. Обичайна практика за региона е първата растителна защита да закъснява. Извършени са ограничени третирания на незначителни площи. Към датата са отчетени първите прояви от системната форма по чувствителни сортове с натрупан стар фон от зараза.

Регистриран е масов летеж на основният икономически неприятел по културата - Шарения гроздов молец и начало на яйцеснасяне в масивите. Плътността от обекта е висока и надхърля прага на вредност. Предстои сигнал за РЗ срещу поколението.

Регистрирано е начало на излюпване на първа лятна генерация  - жълтия лозов акар, масово раздвижване на зимуващите ларви на лозовата щитовка. Щитовката запазва обичайният си ареал на разпространение. След отчетеният каламинитет от преди 3-4 години, обекта се проява до и слабо над ПИВ за масивите в микрорайоните на Роподската яка.

Маната по лозата  Наближава силно чувствителна фенофаза от развитието на маната. Към датата не е регистрира период за начало на набъбване и покълване на ооспори.

 

V. ГРУПА КУЛТУРИ  - ЯГОДОПЛОДНИ и ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

1. ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

РАННИ КАРТОФИ

Засети са 8.591 хил. дка ранни картофи или - почти 97% от предвидените площи с предсеитбена обработка. Наторени с азот са 0,745 хил. дка, фофор и калий е внесен на 0,150 хил. дка. Хербицидно третиране със засаждането е приложено на 0,890 хил. дка /Зенкор 70ВГ./ или на 11% от площите.

Фенофазата на културата е от масово странични разклонения до начало на покриване на реда.

През периода продължава масовия летеж на първото поколение на картофения молец. Летежа на презимувалата генерация е намалява и за различните представителни полета  е от 9-20бр.

Регистрирано е имагениране, яйцеснасяне и начало на излюпване на колорадския бръмбар. РЗ практики срещу възрастното към датата на наблюдение са изведени на 2,235 хил. дка или на 30% от площите. Обявен е сигнал за борба срещу ларвния стадии от 12,05.

ДОМАТИ

Подготвени са предсеитбено 3.863 хил. дка, от които на 2.500 хил. дка е извършено подхранване с азот и с фосфор. Засети площи 0,905 хил. дка

ПИПЕР

Подготвени са предсеитбено 1,695 хил. дка. Засети площи 0,878 хил. дка

ГРАДИНСКИ ГРАХ

Засети площи 1,365 хил. дка. Наторени площи с азот и фосфор са по 0,600 хил. дка.

КРАСТАВИЦИ

Засети са 0,381 хил. дка, от 0,957 хил. дка с предсеитбена подготовка. Наторени с азот, фосфор и калии са 0,052 хил. дка.

ЛУК КРОМИД

Засети са 1,054 хил.дка, от общо подготвени 1,204 хил дка. Наторени с азот са 0,705 хил. дка, фосфор и калии е внесен на 0,031 хил. дка. Третирани с хербицид са 0,525 хил. дка,

ЗЕЛЕ

Засети са 0,405 хил. дка, от общо 0,715 подготвени. Третирани с хербицид е извършено само на 0,075 хил. дка. Подхранване с азот, фосфор и калии е приложено на 0,075 хил. дка.

ДИНИ, ПЪПЕШИ

Предсеитбени площи дини 0,266 хил. дка, пъпеши 0,393 хил. дка

Засети площи дини 0,134 хил.дка, пъпеши 0.159 хил. дка. Наторени с азот фосфор и калии са по 28 дка дини и 10 дка дини. Третирани с хербицид са 0,028 хил. дка дини и 0,010 хил. дка пъпеши.

 

2. ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ

ЯГОДИ

фенофаза начало на узряване.

През периода е сигнализирано следцъфтежно пръскане срещу сивото гниене.

Отчетени са първите прояви от патогена по зазряващите плодове.

Цъфтежно третиране е извършено на почти 90% от цялата площ. На същите масиви с междуредова обработка е подхранено с - азот и калии на 2,800 хил. дка, фосфор, на площ от 0,225 хил. дка.

Ягодовите насаждения в областта са в добро фитосанитарно състояние, отчетено е масова вредна дейност на ягодовите хоботници с прояви на плътност до ПИВ. Със затоплянето на времето и трайното повишаване на температурите се очаква да започнат проявите и вредната дейност от паяжинообразуващите акари в областта.

 

МАЛИНИ 

Фенофаза Масова бутонизация

Подхранване е извършено на 0,950 хил. дка с азот и калии, на 0,031 хил. дка фосфор.

От схемата на растително защитните мероприятия са приложени първите вегетационни третирания с фунгицид за защита от проявите на дидимела на 0,955 хил. дка 51%, комбинирано с инсектицид срещу комплекса малинови неприятели - малиново бръмбарче, комарче и др.

Отчетени са първите дати на имагениране на малиновия агрилус и масова вредна дейност на малиново бръмбарче.

 

 

 

ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ

МАСЛОДАЙНА РОЗА Фенофаза масова бутонизация до начало на цъфтеж - „розов бутон"

Подхранени с азот са 2 940 хил. дка.

Сигнализирано е второ предцъфтежно пръскане срещу ръждата Пръскането е изпълнено на 6.611 хил. дка или на 49% от култивираната площ. През периода отчитаме масово разпространение на ръждата по розата. Регистриран е начален летеж на агрилуса по розата. Обявено е предцъфтежно пръскане в райони с начален цъфтеж. след 15.0