Национална служба за растителна защита организира среща- дискусия ...

30/04/2009

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА

Национална служба за растителна защита организира среща- дискусия с представителите на регистрираните национални пчеларските дружества и представителите на земеделски асоциации, камери, сдружения и съюзи от страната, по въпроси свързани с приложението на  Наредба №15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

(обн. ДВ.бр.47 от 01.06.2004 год., изм. ДВ. бр.82 от 19.09.2008 г.) .

Срещата ще се състои на 07.05.2009 г. /четвъртък/ от 13 часа в заседателната зала на НСРЗ, бул. "Христо Ботев" № 17, (приземен етаж).

Каним всички заинтересовани да вземат участие в срещата - дискусия, с която да намерим най-добрият вариант да опазим  пчелите от отравяне и да защитим земеделските култури от вредители, с цел да произведем повече и по-качествена земеделска продукция.