Сигнал до земеделските производители

29/04/2009

СИГНАЛ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА
до земеделските производители

Във връзка с провеждането на вегетационните третирания за борба с икономически важните болести и неприятели  при рапицата и навлизането й във фенофаза "цъфтеж" e задължително да   се  вземат всички необходими мерки за опазване на пчелите от отравяне!  

Съгласно Наредба №15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн. ДВ.бр.47 от 01.06.2004 год., изм. ДВ. бр.82 от 19.09.2008 г.) "Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен писмено да уведоми не по-късно от 5 дни преди началото на третирането за използване на авиационна техника за пръскане на растителността с продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция съответната община и съответните регионални служби за растителна защита (РСРЗ), регионални ветеринарномедицински служби (РВМС) и регионални управления на горите (РУГ)".

Възложителят на всяко авиационно третиране или третиране с инсектициди и вегетационни хербициди с наземна техника е длъжен да изпрати уведомително писмо по образец  до кмета на кметството, най-малко 5 работни дни преди третирането.

Образецът на уведомителното писмо е публикуван като Приложение №1 към  Наредба № 15, която е поместена на интернет - страницата на НСРЗ  - www.nsrz.government.bg

Не се допуска използването на авиационна и  наземна техника при третиране с инсектициди в интервала от 11 ч. до 18,30 ч. до края на май и от 10 ч. до 19,30 ч. за месеците от юни до октомври.

Национална служба за растителна защита препоръчва на земеделските стопани при извеждане на борбата с неприятелите по рапицата да се използват по-щадящи  пчелите регистрирани продукти за растителна защита и стриктно да се спазват всички нормативни изисквания.