Състояние на земеделските култури в област Плевен

28/04/2009

Кратка метереологична характеристика:

Средномесечните температури и сумата на валежите са около и под нормата за периода. Падналите валежи и захлаждане през последните дни няма да се отразят негативно върху развитието на земеделските култури.

Състояние на земеделските култури:

Зърнено-житни - 1 214 769 дка - фитосанитарното състояние е много добро. Болестите са под икономическия праг на вредност /ИПВ/, а от основните вредители: житна дървеница и житна пиявица към момента вредят възрастните и плътността им е около ИПВ.

 Рапица - 156 000 дка. Плътноста на основният вредител в периода -рапичен цветояд е около и над икономическия праг на вредност. Третирани до момента са 62 500 дка. Културата е във фенофаза цъфтеж и съгласно изискванията на Закона за пчеларството и Наредба №15 за мерките за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности е забранено третирането с ПРЗ в тази фаза.

Пролетни култури - продължава сеитбата и се извършват съответните растителнозащитни мероприятия. Третирани с хербициди до момента са 55 000 дка царевица и 220 000 дка слънчоглед.

Овощните култури в региона са в добро състояние. Проведени са предцъфтежни третирания срещу вредителите. Борбата срещу тях ще продължи и след цъфтежа според развитието и плътността им. Основните неприятели за периода сливов и ябълков плодов червей са във фаза летеж.