Оценка за състоянието на есенните посеви в Бургаска област след съвместно обследване с научни сътрудници от ИЗР Костинброд!

23/04/2009

На 7 и 8 април инспекторите от РСРЗ, научни сътрудници от ИЗР Костинброд и земеделски производители извършиха наблюдения върху развитието на житните посеви и рапица в общините Камено, Бургас, Айтос и Карнобат.Научен сътрудник д-р Ценко Въчев и ст.научен сътрудник д-р Нонка Бакърджиева взеха проби от растения с признаци на заболяване за лабораторен анализ. На земеделските производители бяха дадени съвети за правилно провеждане на растителнозащитните мероприятия в житните посеви и рапицата. Направени бяха следните изводи: 

  1. Фитосанитарното състояние на житните посевите е добро.
  2. Фаза на развитие братене начало на вретенене.
  3. Няма констатирано наличие на брашнеста мана и ръжди.
  4. Житните дървеници са във фаза масова миграция.
  5. Установена е плътност от житна дървеница над ПИВ в землищата на община Камено/с.Русокастро/ и Карнобат/с.Венец/над 2 бр/м2.
  6. Направена е препоръка на земеделските производители да направят третиране преди яйцеснасянето на възрастните женски дървеници при плътност над ПИВ.
  7. Посевите от рапица се намират във фаза бутонизация и добро състояние.
  8. Нападнати са от рапичен цветояд и листни въшки.
  9. Дадена беше препоръка на земеделските производители да спазват изискванията на Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.