На вниманието на земеделските производители от област РУСЕ

14/04/2009

РСРЗ гр.Русе изпрати до своите абонати брой 3 и 4 на Бюлетин за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури в област Русе. Представена е информация за фенологичното развитие на земеделските култури и техните вредители  и за здравното им състояние.Дадени са указания за предстоящите  растителнозащитни мероприятия .

Засегнати са новите аспекти  от Наредба 15/08.04.2004 (обн. ДВ брой 47/01.06.2004,изм. ДВ бр.82/19.09.2008) за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни  и дезинсекционни дейности.

Съгласно чл.26,ал. /2/ от Наредба 104/22.08.2006г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ, всеки ЗП, който няма висше агрономическо  или средно земеделско образование-растениевъден профил, е длъжен да премине курс за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ-II-ра категория.Курсът се организира от РСРЗ-Русе.За записване и информация-тел.082 841565 или 082 845769.

Съгласно чл.30,ал./1/ от Наредба 104, всеки земеделски производител е длъжен да води три вида дневници.Същите могат да се получат  в РСРЗ-Русе,ул."Иван Ведър"12 /до гара Разпределителна/.

В сайта на НСРЗ-София е побликуван Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба ПРЗ , регистрираните торове и подобрители на почвата за 2009г., като за всеки продукт са посочени крайния срок за предлагане на пазара и крайния срок  за употреба от земеделските производители.