СЪОБЩЕНИЕ до всички земеделски производители

08/04/2009

СЪОБЩЕНИЕ
до всички земеделски производители

Във връзка с хербицидната кампания в есенните посеви и растителнозащитните мероприятия  в трайните насаждения Национална служба за растителна обръща внимание на земеделските производители, за следното:

1. Дъждовно време през третата десетдневка на месец март отложи и забави внасянето на хербицидите при есенниците, поради преовлажняване на терена, невъзможността да се работи със селскостопанска техника и липсата на подходящи температури.

Бързото и трайно повишение на температурите през първата десетдневка на месец април ускори фенологичното развитие на посевите от пшеница и ечемик и те бързо преминават оптималната за внасяне на хербицидите фенофаза "масово братене" и навлизат във фенофаза "вретенене".  С навлизането на есенниците във фенофаза „вретенене", е необходимо да се ограничи и преустанови прилагането на хербициди, съдържащи активно вещество „дикамба", което може да доведе до стерилност на класовете и понижаване на добива.

Към настоящият момент започна сеитбата и поникването на слънчогледа и развитието на лозовите насаждения.  Тези култури са особено чувствителни към хербициди, разрешени за употреба при есенниците срещу видовете широколистни плевели, което предполага стриктното спазване на изискванията свързани с приложението на продуктите за растителна защита, особенно при авиационно третиране.

Във връзка с гореизложеното, извеждането на хербицидната кампания при есенниците е необходимо да се проведе във възможно най - кратки срокове, до настъпване на чувствителната фенофаза «вретенене».

2. Провеждането на вегетационните третирания за борба с икономически важните болести и неприятели  при овощните култури  и навлизането им в фенофаза "цъфтеж" изисква да се вземат необходимите мерки за опазване на пчелите от отравяне!

Съгласно Наредба №15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн., ДВ,бр.47 от 01.06.2004 год., изм. ДВ, бр.82 от 19.09.2008 г.) «Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен писмено да уведоми не по-късно от 5 дни преди началото на третирането за използване на авиационна техника за пръскане на растителността с продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция съответната община и съответните регионални служби за растителна защита (РСРЗ), регионални ветеринарномедицински служби (РВМС) и регионални управления на горите (РУГ)».

 «Възложителят на всяко авиационно третиране или третиране с инсектициди и вегетационни хербициди с наземна техника е длъжен да изпрати уведомително писмо по образец  до кмета на кметството, най-малко 5 работни дни преди третирането».

Образецът на уведомителното писмо е публикуван като Приложение №1 към  Наредба № 15, която е поместена на интернет - страницата на НСРЗ  - www.nsrz.government.bg