проведена среща със земеделски производители от гр.Първомай

03/04/2009

На 25.03.2009г РСРЗ Пловдив, съвместно с Община гр.Първомай и Общинска Служба Земеделие гр.Първомай, организира работна среща на територията на гр.Първомай. Поканени бяха  още РВМС гр. Първомай и земеделски производители регистрирани на територията на общината - зърнопроизводители, тютюнопроизводители и придставители на Пчеларско дружество гр.Първомай.  

Срещата беше открита от заместник кмета на община Първомай и започна с кратко представяне на дейността на Националната служба за растителна защита от директора на РСРЗ Пловдив А. Величков. Прожектиран бе кратък филм за дейността на НСРЗ и РСРЗ Пловдив.

Изнесени бяха презентации на тема „Законодателни изисквания в областта на използването на пестициди" и „Правила за Добра земеделска практика, с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници". Обсъдени бяха новости от  законодателната уредба в областта на използването на ПРЗ, като по-специално внимание беше отделено на Закона за пчеларството и новите моменти в Наредба 15, за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.  Представени бяха и основните Правила за Добра земеделска практика, с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, поради попадането на община Първомай изцяло в нитратно уязвима зона.

Раздадени бяха трите вида дневници, които земеделските производители са длъжни да водят по ЗЗР, както и новата форма на „Уведомително писмо" от Наредба 15. Срещата приключи с дискусия между земеделските производители от района, представителите на РСРЗ,  РВМС и представителите на местната Общинска земеделска служба.

РСРЗ Пловдив, приканва земеделските производители, които нямат земеделско образование да участват в обученията, за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ втора категория съгласно чл.26 от Наредба №104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ. Обученията се провеждат на територията на област Пловдив  и по общини. За повече информация тел.: 032/960876,  032/959400,  032/960874.