Експертна мисия на DG(SANCO) 7837/2008

18/04/2008

В периода 07-11 април 2008 година се проведе Мисия 7837/2008 на Главна Дирекция „Здраве и защита на потребителите" (DG SANCO) към Европейската комисия, относно контрола върху остатъчни количества от пестициди в и върху храни от растителен произход. Експерти от Службата по храни и ветеринарни въпроси (FVO) към ЕК посетиха контролните органи в областта на пестицидите в България, в частност Национална служба за растителна защита и Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол.

Целите на Мисията бяха:

  1. Оценка на въведените системи за контрол на остатъчни количества от пестициди в хранителни продукти от растителен произход в рамките на релевантното общностно законодателство.
  2. Проследяване на препоръките от мисия DG SANCO 8123/2006 относно оценката на официалния контрол в контекста на гореспоменатата цел и предприети последващи действия.

Генералния директор на НСРЗ д-р Венцислав Тодоров, представи на експертната мисия от DG SANCO основните дейности и приоритетите през 2008 година.

По време на проведения одит относно контрола върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита беше представена организацията на контролната дейност на Национална служба за растителна защита на национално ниво и за Регионалните служби София и Плевен, работата по мониторинговата програма за остатъци от пестициди в суровини от растителен произход и дейността на Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол.

Беше направен преглед на националното законодателство по отношение на  остатъчни количества от пестициди в храни от растителен произход, специално във връзка с транспониране на съответното законодателство на Общността и начинът на неговото прилагане и изпълнение.

Национална служба за растителна защита е институцията, отговорна за разрешаването на продуктите за растителна защита и за осъществяването на официалния контрол върху предлагането им на пазара и тяхната употреба на територията на Република България. Контролът върху употребата на ПРЗ, осъществяван от НСРЗ на етап първично производство на растителна продукция, както и работата по мониторинговите програми за остатъци от пестициди и микотоксини, имат за цел да се гарантира производството на качествена и безопасна растителна продукция. Хармонизирайки законодателството в тази област с европейските норми и изисквания, сега се работи при спазване на единни правила, съгласно Общностното законодателство.

Разработването на „Национална програма за мониторинг на остатъци от пестициди и микотоксини в храни и суровини от растителен произход" допринася за по-доброто координиране на дейностите между институциите, с цел най-рационално използване на административния капацитет и лабораторния потенциал.

На заключителната среща експертите от Службата по храни и ветеринарни въпроси (FVO) високо оцениха постигнатия напредък в резултат на препоръките от предишни мисии.