Информация за проведено обучение на земеделски производители от област Видин, съгл. чл.26 от Наредба №104 / 22.08.2006г.

27/03/2009

През настоящия месец  РСРЗ - Видин проведе обучение на 14 земеделски производители за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ втора категория, съгл. чл.26 от Наредба №104 от 22.08.2006г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ.  

Продължава набирането на желаещи за следващото обучение.