Работна среща със сдружение „Производители на зърнени, маслодайни и технически култури” - Ловеч

25/03/2009

На 12.03.2009г. по инициатива на Сдружението на производителите на зърнени, маслодайни и технически култури в област Ловеч бе проведена работна среща с участието на всички държавни институции свързани с дейността на земеделските произво-дители, включително и РСРЗ Плевен, отдел Ловеч.

Основните въпроси които бяха обсъдени са програмите за развитие на селските райони, респективно становищата издавани от РСРЗ при кандидатстване, изискванията, сроковете и необходимите за целта документи.

Засегната бе и темата за воденето на дневниците по Наредба №104 от 22.08.2006г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.