Проверка за пазара от РСРЗ Пловдив

20/03/2009

В периода 10-16 март 2009г. инспекторите от РСРЗ Пловдив проведоха внезапни проверки по селскостопанските аптеки на територията на Пловдивска и Пазарджишка област.

В хода на инспекциите в търговската мрежа беше установена продажба на нерегистриран инсектицид - „Golben" с активна база „ацетамиприд", който няма регистрация в страната и е с етикет на чужд език.  Продукта е иззет от мрежата, а на нарушителят е съставен акт за установено нарушение.

Във връзка с установеното, напомняме на всички търговци на продукти за растителна защита, да се спазва стриктно Закона за растителна защита и всички подзаконови наредби:

-         Наредба №104  Контрол вурху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

-         Наредба №11 за Санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на СС аптеки.

-         Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита.

Да се предлагат в търговската мрежа само регистрирани ПРЗ, които фигурират в действащият списък на "Разрешените за предлагане на пазара и употребата продукти за растителна защита", който се актуализира всяка календарна година.