На 20.03.2009г. в гр.Тутракан, ще се проведе курс за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ втора категория

18/03/2009

На 20.03.2009 г. от 9 часа в залата на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Тутракан,  ще се проведе курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита втора категория от земеделски производители, съгласно Закон за защита на растенията /08.02.2008 г./ и чл.26 от Наредба №104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Земеделските производители, които нямат необходимото образование /висше агрономическо или средно земеделско образование - растениевъден профил/,и които имат пряк контакт с продукти за растителна защита от втора категория на употреба /лица приготвящи разтвори за третиране, механизатори и други/, могат да използват продукти за растителна защита от втора категория на употреба след като преминат този курс.

Такса за заплащане - 60 лв, която трябва да се преведе  по банков път до ИЗР-Костинброд: Времетраене на курса един ден

Банкова сметката - BG44UNCR96603169017727
Банка: Уникредит Булбанк АД

За участие е необходимо да подадете в РСРЗ - Добрич отдел Силистра и Тутракан до 20.03.2009 г. следните документи:

  1. Молба по образец;
  2. Две снимки 2/3см;
  3. Копие от документ за внесена сума;
  4. Копие от документ за образование.

Всички завършили успешно обучението получават удостоверение за придобита правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория.

За справки: гр. Силистра 7500 ПК 46, тел.: 086/821528, 822092 и гр. Тутракан 7600 тел.: 0857/60064