Проведена среща с производители на овощен посадъчен материал в гр.Шумен

17/03/2009

На 11.03.09 г. в офиса на Отдел Шумен, фитосанитарен контрол - Шумен съвместно с инспекторите от ТЗ-Шумен на ИАСАС, проведе работна среща с производителите на овощен посадъчен материал от Шуменска област. На срещата присъстваха представители от пет овощни разсадника.

Производителите бяха запознати със:

  • Законодателните изисквания на Фитосанитарния контрол и ИАСАС, при производство на овощен  посадъчен материал;
  • Движението и контрола на това производство на територията на Страната и ЕС.

Обсъдени бяха резултатите от мониторингова програма «Фитосанитарен контрол на овощни видове» за 2008 г. за района на Област Шумен. Разгледани бяха мерките за недопускане на карантинни вредители в разсадниците и тяхното разпространение с посадъчния материал. Обсъди се необходимостта от създаване на специализирана маточна база за овощни калеми, на територията на Областта.