Проведен одит в Регионална служба за растителна защита гр. Русе от Дирекция „Качество и безопасност на храните” към МЗХ

14/03/2009

На 20.12.2008 год. екип от експерти на Дирекция „Качество и безопасност на храните" към Министерство на земеделието и храните извърши одит на Регионална служба за растителна защита гр. Русе, съгласно изискванията на чл. 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и на основание Заповед № РД 09-627/07.10.2008 г. на министъра на земеделието и храните.

Обект на одит бяха контролните дейности върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, извършвани от РСРЗ гр. Русе, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския Парламент и на Съвета, относно официалния контрол, Закона за защита на растенията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Целта на одита е да се извърши проверка, на принципа на съответствието, за установяване на степента на изпълняване на изискванията на законодателството и нивото на компетентност на официалните контролни органи към МЗХ при осъществяване на официален контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

В доклада от одита е дадена положителна оценка за дейността на РСРЗ-Русе и НСРЗ като цяло, а именно:

  • Създадена е система за извършване на официален контрол на централно и регионално равнище в системата на НСРЗ. Осигурена е ефикасна и ефективна координация и съгласуваност между централния компетентен орган - НСРЗ и РСРЗ - Русе.
  • На територията на област Русе съществува добре организирана система за официален контрол, основана на оценка на риска за правилно определяне на чeстотата на проверките.
  • РСРЗ-Русе е въвела и прилага необходимите писмени процедури и голям брой документация за осъществяване на изградена система за извършване на официален контрол.
  • Документацията в РСРЗ-Русе е добре оформена, подредена, води се редовно, прецизно и е архивирана на електронен носител.
  • На всички нива в РСРЗ-Русе контролът се извършва безпристрастно, качествено и в съответствие с изискванията на чл.4 от Регламент (ЕО) №882/2004 на Европейския Парламент и на Съвета.

От страна на експертния одиторски екип на дирекция „Качество и безопасност на храните" към МЗХ бяха направени някои препоръки относно официалния контрол извършван на РСРЗ гр. Русе, с цел създаване на още по-добри условия за извършване на одит от втора страна за осъществяване на гъвкав, ефективен, ефикасен и прозрачен официален контрол, без конфликт на интереси и възможност за корупционни практики.