На вниманието на всички земеделски производители!

11/03/2009

Национална служба за растителна защита Ви уведомява, че съгласно чл.6, ал.2 и 3 от Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване  (обн. ДВ. бр. 66 от 14 август 2007 г.) са разработени и утвърдени от генералния директор на НСРЗ, Ръководства за интегрирано управление на вредителите по групи култури:

  • Книжка 1 - при зърнено-житни култури;
  • Книжка 2 - при зърнено-бобовите култури;
  • Книжка 3 - при овощните култури;
  • Книжка 4 - при зеленчуковите култури;
  • Книжка 5 - при техническите култури;
  • Книжка 6 - при лозя и ягодоплодни култури;
  • Книжка 7 - при етерично-маслени култури

Ръководствата са публикувани на интернет - страницата на НСРЗ в рубриката "Интегрирано производство" и ще бъдат предоставяни на заинтересованите земеделски производители от специалистите в Регионалните служби за растителна защита.